Tomio Okamura: Dopis předsedkyni italského senátu

Tomio Okamura: Dopis předsedkyni italského senátu

T.OKAMURA/J.FOLDYNA
Vážená paní předsedkyně, úvodem nám dovolte, abychom vyjádřili upřímné přátelství k italskému národu, se kterým český národ po tisíciletí sdílel, a zároveň tvořil, evropskou historii, jež formovala kulturní kořeny, o nichž dnes můžeme říci, že jsou pro všechny evropské národy společné. Vzájemná provázanost evropských zemí je v současné době umocněna politickým uspořádáním Evropy, z nějž, mimo jiné, vyplývá, že italská státní hranice je zároveň i státní hranicí České republiky. Právě tato skutečnost je jedním z důvodů, proč si nyní dovolujeme vyjádřit své hluboké znepokojení nad rozhodnutím italských orgánů soudně stíhat pana Mattea Salviniho. Máme za to, že ten kdo se snaží chránit evropskou hranici před vstupem osob, u nichž nás všechny dosavadní zkušenosti nutí předpokládat, že nehodlají akceptovat evropské zvyklosti a kulturu, nemá být trestán, ale oceněn. V případě ministra vnitra se pak domníváme, že taková snaha je dokonce jeho povinností.

// 9?"":"0")+r}function skipCounterLabel(e,t,n){return t[n].skipCounter.replace(/#/g,Math.ceil(e.skipTimeLeft))}function data(){return{time:Date.now(),progress:{currentTime:0,duration:0,skipTimeLeft:0,isSkippable:!1},isMobile:!1,isMuted:!0,isLoading:!0,isFullscreen:!1,companionContent:null,companionWidth:0,companionHeight:0,strings:{en:{advertising:"Advertising",learn:"Learn More",skip:"Skip Ad",skipCounter:"You can skip this ad in #",instreamContinue:"The video will continue after the ad"},cs:{advertising:"Reklama",learn:decodeURIComponent("Zjistit%20v%C3%ADce"),skip:decodeURIComponent("P%C5%99esko%C4%8Dit"),skipCounter:decodeURIComponent("P%C5%99esko%C4%8Dit%20za%20%23"),instreamContinue:decodeURIComponent("Video%20bude%20pokra%C4%8Dovat%20po%20reklam%C4%9B")},sk:{advertising:"Reklama",learn:decodeURIComponent("Zisti%20viac"),skip:decodeURIComponent("Presko%C4%8D%20reklamu"),skipCounter:decodeURIComponent("M%C3%B4%C5%BEete%20presko%C4%8Di%C5%A5%20reklamu%20za%20%23"),instreamContinue:decodeURIComponent("Video%20bude%20pokra%C4%8Dova%C5%A5%20po%20reklame")}},language:"en"}}function oncreate(){var e=this;this.interval=setInterval(function(){return e.set({time:Date.now()})},500)}function create_main_fragment(e,t){var n,i,o,r,a,s,c,u,l,d,p,f,m,h;function g(t){e.fire("toggle-audio")}var _=t.companionContent&&create_if_block(e,t),b=t.thumbnailUrl&&t.instream&&create_if_block_4(e,t),k=t.instream&&create_if_block_5(e,t);return{c:function(){n=createElement("div"),i=createElement("div"),o=createText("
"),r=createElement("video"),a=createText("
"),_&&_.c(),s=createText("
"),b&&b.c(),c=createText("
"),k&&k.c(),u=createText("
"),l=createElement("span"),d=createText(t.progressLabel),p=createText("
"),f=createElement("div"),m=createElement("div"),this.h()},h:function(){addListener(i,"click",g),i.className="muted-button",r.id="caroda-video",r.autoplay=!0,r.muted=!0,setAttribute(r,"playsinline",!0),l.className="label",m.className="progress",setStyle(m,"width",t.progressWidth),f.className="progress-bar",n.className=h="caroda-ad-container
"+(t.isMuted?"muted":"")+"
"+(t.isMobile?"mobile":"")+"
"+(t.instream?"instream":"outstream")+"
"+(t.isFullscreen?"fullscreen":"")+"
lang-"+t.language+"
"+(t.companionContent?"companion":"")},m:function(e,t){insertNode(n,e,t),appendNode(i,n),appendNode(o,n),appendNode(r,n),appendNode(a,n),_&&_.m(n,null),appendNode(s,n),b&&b.m(n,null),appendNode(c,n),k&&k.m(n,null),appendNode(u,n),appendNode(l,n),appendNode(d,l),appendNode(p,n),appendNode(f,n),appendNode(m,f)},p:function(t,i){i.companionContent?_?_.p(t,i):((_=create_if_block(e,i)).c(),_.m(n,s)):_&&(_.u(),_.d(),_=null),i.thumbnailUrl&&i.instream?b?b.p(t,i):((b=create_if_block_4(e,i)).c(),b.m(n,c)):b&&(b.u(),b.d(),b=null),i.instream?k||((k=create_if_block_5(e,i)).c(),k.m(n,u)):k&&(k.u(),k.d(),k=null),t.progressLabel&&(d.data=i.progressLabel),t.progressWidth&&setStyle(m,"width",i.progressWidth),(t.isMuted||t.isMobile||t.instream||t.isFullscreen||t.language||t.companionContent)&&h!==(h="caroda-ad-container
"+(i.isMuted?"muted":"")+"
"+(i.isMobile?"mobile":"")+"
"+(i.instream?"instream":"outstream")+"
"+(i.isFullscreen?"fullscreen":"")+"
lang-"+i.language+"
"+(i.companionContent?"companion":""))&&(n.className=h)},u:function(){detachNode(n),_&&_.u(),b&&b.u(),k&&k.u()},d:function(){removeListener(i,"click",g),_&&_.d(),b&&b.d(),k&&k.d()}}}function create_if_block_2(e,t){var n,i,o=t.strings[t.language].skip;return{c:function(){n=createElement("div"),i=createText(o),this.h()},h:function(){n.className="fake-skip-button"},m:function(e,t){insertNode(n,e,t),appendNode(i,n)},p:function(e,t){(e.strings||e.language)&&o!==(o=t.strings[t.language].skip)&&(i.data=o)},u:function(){detachNode(n)},d:noop}}function create_if_block_3(e,t){var n,i;return{c:function(){n=createElement("div"),i=createText(t.skipCounterLabel),this.h()},h:function(){n.className="fake-skip-counter"},m:function(e,t){insertNode(n,e,t),appendNode(i,n)},p:function(e,t){e.skipCounterLabel&&(i.data=t.skipCounterLabel)},u:function(){detachNode(n)},d:noop}}function create_if_block_1(e,t){var n,i,o=!t.progress.skipTimeLeft&&create_if_block_2(e,t),r=t.progress.skipTimeLeft&&create_if_block_3(e,t);return{c:function(){o&&o.c(),n=createText("
"),r&&r.c(),i=createComment()},m:function(e,t){o&&o.m(e,t),insertNode(n,e,t),r&&r.m(e,t),insertNode(i,e,t)},p:function(t,a){a.progress.skipTimeLeft?o&&(o.u(),o.d(),o=null):o?o.p(t,a):((o=create_if_block_2(e,a)).c(),o.m(n.parentNode,n)),a.progress.skipTimeLeft?r?r.p(t,a):((r=create_if_block_3(e,a)).c(),r.m(i.parentNode,i)):r&&(r.u(),r.d(),r=null)},u:function(){o&&o.u(),detachNode(n),r&&r.u(),detachNode(i)},d:function(){o&&o.d(),r&&r.d()}}}function create_if_block(e,t){var n,i,o,r=t.progress.isSkippable&&create_if_block_1(e,t);return{c:function(){n=createElement("div"),i=createElement("div"),o=createText("
"),r&&r.c(),this.h()},h:function(){i.className="companion",setStyle(i,"width",t.companionWidth+"px"),setStyle(i,"height",t.companionHeight+"px"),n.className="companion-container"},m:function(e,a){insertNode(n,e,a),appendNode(i,n),i.innerHTML=t.companionContent,appendNode(o,n),r&&r.m(n,null)},p:function(t,o){t.companionContent&&(i.innerHTML=o.companionContent),t.companionWidth&&setStyle(i,"width",o.companionWidth+"px"),t.companionHeight&&setStyle(i,"height",o.companionHeight+"px"),o.progress.isSkippable?r?r.p(t,o):((r=create_if_block_1(e,o)).c(),r.m(n,null)):r&&(r.u(),r.d(),r=null)},u:function(){i.innerHTML="",detachNode(n),r&&r.u()},d:function(){r&&r.d()}}}function create_if_block_4(e,t){var n,i,o,r=t.strings[t.language].instreamContinue;return{c:function(){n=createElement("div"),i=createElement("span"),o=createText(r),this.h()},h:function(){i.className="thumbnail-info",n.className="thumbnail",setStyle(n,"background","url("+t.thumbnailUrl+")"),setStyle(n,"background-size","cover")},m:function(e,t){insertNode(n,e,t),appendNode(i,n),appendNode(o,i)},p:function(e,t){(e.strings||e.language)&&r!==(r=t.strings[t.language].instreamContinue)&&(o.data=r),e.thumbnailUrl&&setStyle(n,"background","url("+t.thumbnailUrl+")")},u:function(){detachNode(n)},d:noop}}function create_if_block_5(e,t){var n;function i(t){e.fire("toggle-fullscreen")}return{c:function(){n=createElement("div"),this.h()},h:function(){addListener(n,"click",i),n.className="fullscreen-button"},m:function(e,t){insertNode(n,e,t)},u:function(){detachNode(n)},d:function(){removeListener(n,"click",i)}}}function Player(e){init(this,e),this._state=assign(data(),e.data),this._recompute({progress:1,strings:1,language:1},this._state);var t=this;e.root||(this._oncreate=[]),this._fragment=create_main_fragment(this,this._state),this.root._oncreate.push(function(){oncreate.call(t),t.fire("update",{changed:{progress:1,strings:1,language:1,isMuted:1,isMobile:1,instream:1,isFullscreen:1,companionContent:1,companionWidth:1,companionHeight:1,skipCounterLabel:1,thumbnailUrl:1,progressLabel:1,progressWidth:1},current:t._state})}),e.target&&(this._fragment.c(),this._mount(e.target,e.anchor),callAll(this._oncreate))}assign(Player.prototype,proto),Player.prototype._recompute=function(e,t){e.progress&&this._differs(t.progressWidth,t.progressWidth=progressWidth(t.progress))&&(e.progressWidth=!0),(e.progress||e.strings||e.language)&&(this._differs(t.progressLabel,t.progressLabel=progressLabel(t.progress,t.strings,t.language))&&(e.progressLabel=!0),this._differs(t.skipCounterLabel,t.skipCounterLabel=skipCounterLabel(t.progress,t.strings,t.language))&&(e.skipCounterLabel=!0))};
;var bundle=function(e){"use strict";function t(e,t){if(!e)throw new Error(t)}var A=function(e,t){if(!(e instanceof t))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")},n=function(){function e(e,t){for(var A=0;A Caroda /i)&&n.vast.match(s)?this.adsRequest.adTagUrl=n.vast.match(s)[1]:this.adsRequest.adsResponse=n.vast,this.adsRequest.linearAdSlotWidth=n.containerElement.getBoundingClientRect().width,this.adsRequest.linearAdSlotHeight=Math.ceil(9*this.adsRequest.linearAdSlotWidth/16),this.adsRequest.nonLinearAdSlotWidth=this.adsRequest.linearAdSlotWidth,this.adsRequest.nonLinearAdSlotHeight=Math.ceil(this.adsRequest.linearAdSlotHeight/3),this.adsLoader.addEventListener(google.ima.AdsManagerLoadedEvent.Type.ADS_MANAGER_LOADED,function(e){return i.initAdsManager(e)},!1),this.adsLoader.addEventListener(google.ima.AdErrorEvent.Type.AD_ERROR,this.handleEventAs("adError"),!1),this.adsLoader.requestAds(this.adsRequest),this.progressInterval=setInterval(function(){if(i.currentAd&&i.adsManager){var e=i.adsManager.getRemainingTime(),t=i.currentAd.getDuration();i.maxRemainingTime=Math.max(i.maxRemainingTime,e),t=Math.max(t,i.maxRemainingTime);var A=Math.max(t-e,0),n=Math.max(0,i.currentAd.getSkipTimeOffset()-A),a=i.currentAd.isSkippable();i.handleEventAs("progress")({currentTime:A,duration:t,skipTimeLeft:n,isSkippable:a}),i.isPlaying&&i.adsManager.resume()}else i.handleEventAs("progress")({currentTime:0,duration:0,skipTimeLeft:0,isSkippable:!1})},500)}return n(e,[{key:"initAdsManager",value:function(e){var t=this;try{this.addEventListener("adError",function(){return t.destroy()});var A=new google.ima.AdsRenderingSettings;A.useStyledLinearAds=!1,A.uiElements=[],A.enablePreloading=!0,this.adsManager=e.getAdsManager(this.videoElement,A),this.adDisplayContainer.initialize(),this.adsManager.init(this.adsRequest.linearAdSlotWidth,this.adsRequest.linearAdSlotHeight,google.ima.ViewMode.NORMAL),this.adsManager.addEventListener(google.ima.AdErrorEvent.Type.AD_ERROR,this.handleEventAs("adError")),this.adsManager.addEventListener(google.ima.AdEvent.Type.STARTED,function(e){return t.initAd(e)}),this.adsManager.addEventListener(google.ima.AdEvent.Type.CONTENT_PAUSE_REQUESTED,this.handleEventAs("adCanPlay")),this.adsManager.addEventListener(google.ima.AdEvent.Type.CONTENT_RESUME_REQUESTED,this.handleEventAs("adEnded")),this.registerTracking(),this.mute(),this.adsManager.start(),this.mute(),this.startMuted||this.unmute()}catch(e){this.handleEventAs("adError")(e)}}},{key:"initAd",value:function(e){this.currentAd=e.getAd()}},{key:"imageCompanionAd",value:function(){if(this.currentAd)return Object.values(this.currentAd).filter(function(e){return e.mediaUrl&&e.mediaUrl.match(/.mp3$/)&&e.companions}).map(function(e){return e.companions.find(function(e){return"Image"===e.contentType})}).find(function(e){return!!e})}},{key:"registerTracking",value:function(){t(this.adsManager,"adsManager not initialized"),this.hasMuted=!1,this.hasUnmuted=!1;var e=!0,A=!1,n=void 0;try{for(var a,s=Object.keys(i)[Symbol.iterator]();!(e=(a=s.next()).done);e=!0){var r=a.value,o=google.ima.AdEvent.Type[r],l=i[r],d=!0,u=!1,h=void 0;try{for(var c,m=l[Symbol.iterator]();!(d=(c=m.next()).done);d=!0){var g=c.value;this.adsManager.addEventListener(o,this.registerTrackingEventAs(g))}}catch(e){u=!0,h=e}finally{try{!d&&m.return&&m.return()}finally{if(u)throw h}}}}catch(e){A=!0,n=e}finally{try{!e&&s.return&&s.return()}finally{if(A)throw n}}}},{key:"playAds",value:function(){this.adsManager&&(this.adsManager.resume(),this.isPlaying=!0)}},{key:"pauseAds",value:function(){this.adsManager&&(this.adsManager.pause(),this.isPlaying=!1)}},{key:"mute",value:function(){this.adsManager&&this.adsManager.setVolume(0)}},{key:"unmute",value:function(){this.adsManager&&this.adsManager.setVolume(1)}},{key:"addEventListener",value:function(e,t){this.eventHandlers[e]=this.eventHandlers[e]||[],this.eventHandlers[e].push(t)}},{key:"handleEventAs",value:function(e){var t=this;return function(A){(t.eventHandlers[e]||[]).forEach(function(e){return e(A)})}}},{key:"registerTrackingEventAs",value:function(e){var t=this;return function(){if("unmute"===e){if(!t.adsManager.getVolume()||t.hasUnmuted)return;t.hasUnmuted=!0}if("mute"===e){if(t.hasMuted)return;t.hasMuted=!0}t.handleEventAs("tracking")({eventName:e})}}},{key:"destroy",value:function(){this.adsManager&&this.adsManager.destroy(),clearInterval(this.progressInterval)}}]),e}(),r={type:"video/mp4",base64:"AAAAIGZ0eXBpc29tAAACAGlzb21pc28yYXZjMW1wNDEAAAAIZnJlZQAAAu1tZGF0AAACrQYF//+p3EXpvebZSLeWLNgg2SPu73gyNjQgLSBjb3JlIDE1NSByMjkwMSA3ZDBmZjIyIC0gSC4yNjQvTVBFRy00IEFWQyBjb2RlYyAtIENvcHlsZWZ0IDIwMDMtMjAxOCAtIGh0dHA6Ly93d3cudmlkZW9sYW4ub3JnL3gyNjQuaHRtbCAtIG9wdGlvbnM6IGNhYmFjPTEgcmVmPTMgZGVibG9jaz0xOjA6MCBhbmFseXNlPTB4MzoweDExMyBtZT1oZXggc3VibWU9NyBwc3k9MSBwc3lfcmQ9MS4wMDowLjAwIG1peGVkX3JlZj0xIG1lX3JhbmdlPTE2IGNocm9tYV9tZT0xIHRyZWxsaXM9MSA4eDhkY3Q9MSBjcW09MCBkZWFkem9uZT0yMSwxMSBmYXN0X3Bza2lwPTEgY2hyb21hX3FwX29mZnNldD0tMiB0aHJlYWRzPTMgbG9va2FoZWFkX3RocmVhZHM9MSBzbGljZWRfdGhyZWFkcz0wIG5yPTAgZGVjaW1hdGU9MSBpbnRlcmxhY2VkPTAgYmx1cmF5X2NvbXBhdD0wIGNvbnN0cmFpbmVkX2ludHJhPTAgYmZyYW1lcz0zIGJfcHlyYW1pZD0yIGJfYWRhcHQ9MSBiX2JpYXM9MCBkaXJlY3Q9MSB3ZWlnaHRiPTEgb3Blbl9nb3A9MCB3ZWlnaHRwPTIga2V5aW50PTI1MCBrZXlpbnRfbWluPTEgc2NlbmVjdXQ9NDAgaW50cmFfcmVmcmVzaD0wIHJjX2xvb2thaGVhZD00MCByYz1jcmYgbWJ0cmVlPTEgY3JmPTI4LjAgcWNvbXA9MC42MCBxcG1pbj0wIHFwbWF4PTY5IHFwc3RlcD00IGlwX3JhdGlvPTEuNDAgYXE9MToxLjAwAIAAAAAwZYiEAD//8m+P5OXfBeLGOfKE3xkODvFZuBflHv/+VwJIta6cbpIo4ABLoKBaYTkTAAAC7m1vb3YAAABsbXZoZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA+gAAAPoAAEAAAEAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAIYdHJhawAAAFx0a2hkAAAAAwAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAPoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAACgAAAAWgAAAAAAJGVkdHMAAAAcZWxzdAAAAAAAAAABAAAD6AAAAAAAAQAAAAABkG1kaWEAAAAgbWRoZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAVcQAAAAAAC1oZGxyAAAAAAAAAAB2aWRlAAAAAAAAAAAAAAAAVmlkZW9IYW5kbGVyAAAAATttaW5mAAAAFHZtaGQAAAABAAAAAAAAAAAAAAAkZGluZgAAABxkcmVmAAAAAAAAAAEAAAAMdXJsIAAAAAEAAAD7c3RibAAAAJdzdHNkAAAAAAAAAAEAAACHYXZjMQAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACgAFoASAAAAEgAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABj//wAAADFhdmNDAWQACv/hABhnZAAKrNlCjfkhAAADAAEAAAMAAg8SJZYBAAZo6+JLIsAAAAAYc3R0cwAAAAAAAAABAAAAAQAAQAAAAAAcc3RzYwAAAAAAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAFHN0c3oAAAAAAAAC5QAAAAEAAAAUc3RjbwAAAAAAAAABAAAAMAAAAGJ1ZHRhAAAAWm1ldGEAAAAAAAAAIWhkbHIAAAAAAAAAAG1kaXJhcHBsAAAAAAAAAAAAAAAALWlsc3QAAAAlqXRvbwAAAB1kYXRhAAAAAQAAAABMYXZmNTguMTIuMTAw"},o=function(){function e(){A(this,e),this.videoElement=document.createElement("video"),this.videoElement.setAttribute("src","data:"+r.type+";base64,"+r.base64),this.videoElement.setAttribute("playsinline",!0)}return n(e,[{key:"getAutoplayStatus",value:function(){var e=this,t=this.videoElement.play();return t?t.then(function(){return{autoplayAllowed:!0,autoplayRequiresMuted:!1}}).catch(function(){return e.onAutoplayWithSoundFailed()}).then(function(t){return e.videoElement.pause(),t}):Promise.resolve({autoplayAllowed:!1})}},{key:"onAutoplayWithSoundFailed",value:function(){this.videoElement.volume=0,this.videoElement.muted=!0;var e=this.videoElement.play();return e?e.then(function(){return{autoplayAllowed:!0,autoplayRequiresMuted:!0}}).catch(function(){return{autoplayAllowed:!1}}):Promise.resolve({autoplayAllowed:!1})}}]),e}(),l=-1!==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("safari/");var d=function(){function e(t){var n=this;A(this,e);var a=t.language&&t.language.toLowerCase()||"en",i=t.instream||!1,s=t.thumbnailUrl;this.language=a,this.instream=i,this.vast=t.vast,this.target=t.target,this.component=new Player({target:t.target,data:this.data}),this.startMuted=!1!==t.startMuted||"iOS"===t.os,this.eventHandlers=[],this.hadImpression=!1,window.$=this.component;var r=!1;if(this.id=t.id,this.$=this.component,this.$.set({language:a,instream:i,thumbnailUrl:s,isMobile:!!navigator.userAgent.match(/iPhone|iPad|Android/i)}),this.$.on("mute",function(){return n.mute()}),this.$.on("unmute",function(){return(!window.chrome||r)&&n.unmute()}),this.$.on("toggle-audio",function(){n.$.get("isMuted")?n.unmute():n.mute(),r=!0}),this.$.on("toggle-fullscreen",function(){if(n.event({type:"toggleFullscreen"}),!l){var e=window.parent.document.querySelector(".fs-"+n.id);n.$.get("isFullscreen")?document.exitFullscreen?document.exitFullscreen():document.webkitExitFullscreen?document.webkitExitFullscreen():document.mozCancelFullScreen?document.mozCancelFullScreen():document.msExitFullscreen&&document.msExitFullscreen():(t=e).requestFullscreen?t.requestFullscreen():t.webkitRequestFullscreen?t.webkitRequestFullscreen():t.mozRequestFullScreen?t.mozRequestFullScreen():t.msRequestFullscreen&&t.msRequestFullscreen()}var t}),this.onEvent("tracking",function(e){"impression"===e.eventName&&(n.hadImpression=!0)}),this.startMuted)this.initializeIma();else{var d=!1;setTimeout(function(){d||(console.error("Failed to test autoplay"),n.end())},1500),(new o).getAutoplayStatus().then(function(e){var t=e.autoplayAllowed,A=e.autoplayRequiresMuted;if(d=!0,!t)throw new Error("Autoplay is not allowed!");n.startMuted=A,n.initializeIma()}).catch(function(e){d=!0,console.error(e),n.end()})}}return n(e,[{key:"initializeIma",value:function(){var e=this,t=0;this.ima=new s({vast:this.vast,language:this.language,videoElement:this.videoElement(),containerElement:this.videoElement().parentElement,startMuted:this.startMuted,isOutstream:!this.instream}),this.ima.addEventListener("adCanPlay",function(){return e.event({type:"adCanPlay"})}),this.ima.addEventListener("tracking",function(t){return e.event({type:"tracking",eventName:t.eventName})}),this.ima.addEventListener("progress",function(A){A.currentTime-=A.duration-e.ima.maxRemainingTime,A.duration=e.ima.maxRemainingTime,A.currentTime 0}))}},{key:"event",value:function(e){window.parent.postMessage(this.id+"://"+JSON.stringify(e),"*")}},{key:"registerMessageHandler",value:function(){var e=this;window.addEventListener("message",function(t){try{var A=t.data.match(/^([^:]+)://(.*)$/),n=JSON.parse(A[2]);e.eventHandlers.filter(function(e){return e.type===n.type}).forEach(function(e){return e.handler(n)})}catch(e){console.error(e)}})}},{key:"onEvent",value:function(e,t){this.eventHandlers.push({type:e,handler:t})}},{key:"playAd",value:function(){this.ima.playAds()}},{key:"pauseAd",value:function(){this.ima.pauseAds()}},{key:"mute",value:function(){this.ima.mute(),this.$.set({isMuted:!0})}},{key:"unmute",value:function(){this.ima.unmute(),this.$.set({isMuted:!1})}},{key:"end",value:function(){this.companionInterval&&clearInterval(this.companionInterval),this.muteInterval&&clearInterval(this.muteInterval),this.$.destroy(),delete window.$,this.event({type:"adEnded"})}}]),e}();return e.AdController=d,e}({});
// ]]> //Caroda","id":"caroda-container-203978","os":"Windows"})
// ]]>
  Jak už bylo uvedeno; italské státní hranice jsou zároveň hranicemi českými, a proto celou věc bohužel není možné považovat pouze za vnitřní záležitost Itálie. Rozhodnutí vystavit trestnímu stíhání pana Mattea Salviniho se neblahým způsobem projeví na bezpečnostní situaci nejen v Itálii, ale také v České republice a dalších evropských zemích. Bude jím posílena motivace všech, kdo si chtějí jakýmkoli způsobem vynutit vstup do Evropy a zároveň oslabena možnost politiků přijímat rozhodnutí, která by tomu mohla zabránit. V této souvislosti si dovolujeme připomenout, že zajištění bezpečí vlastních obyvatel bylo v historii prvotním důvodem vzniku státu, a proto musí být jeho základní úlohou i dnes. Pokud tedy existují zákony, které snahu o naplnění tohoto úkolu umožňují trestně postihovat, tak se domníváme, že jde o zákony špatné a je potřeba je změnit.


Vážená paní předsedkyně, z výše uvedených důvodů si Vás dovolujeme s nejvyšší naléhavostí požádat, abyste se pokusila všemi dostupnými prostředky zabránit trestnímu stíhání pana Mattea Salviniho. Jsme si vědomi faktu, že k podobnému kroku, či krokům je v současné době potřeba nejen politických schopností a vlivu, ale především osobní i politické odvahy. Jsme proto přesvědčeni, že právě Vy, jste správným adresátem našeho apelu.
S úctou,
Tomio Okamura – místopředseda PSP ČR
Jaroslav Foldyna – poslanec PSP ČR


// 9?"":"0")+r}function skipCounterLabel(e,t,n){return t[n].skipCounter.replace(/#/g,Math.ceil(e.skipTimeLeft))}function data(){return{time:Date.now(),progress:{currentTime:0,duration:0,skipTimeLeft:0,isSkippable:!1},isMobile:!1,isMuted:!0,isLoading:!0,isFullscreen:!1,companionContent:null,companionWidth:0,companionHeight:0,strings:{en:{advertising:"Advertising",learn:"Learn More",skip:"Skip Ad",skipCounter:"You can skip this ad in #",instreamContinue:"The video will continue after the ad"},cs:{advertising:"Reklama",learn:decodeURIComponent("Zjistit%20v%C3%ADce"),skip:decodeURIComponent("P%C5%99esko%C4%8Dit"),skipCounter:decodeURIComponent("P%C5%99esko%C4%8Dit%20za%20%23"),instreamContinue:decodeURIComponent("Video%20bude%20pokra%C4%8Dovat%20po%20reklam%C4%9B")},sk:{advertising:"Reklama",learn:decodeURIComponent("Zisti%20viac"),skip:decodeURIComponent("Presko%C4%8D%20reklamu"),skipCounter:decodeURIComponent("M%C3%B4%C5%BEete%20presko%C4%8Di%C5%A5%20reklamu%20za%20%23"),instreamContinue:decodeURIComponent("Video%20bude%20pokra%C4%8Dova%C5%A5%20po%20reklame")}},language:"en"}}function oncreate(){var e=this;this.interval=setInterval(function(){return e.set({time:Date.now()})},500)}function create_main_fragment(e,t){var n,i,o,r,a,s,c,u,l,d,p,f,m,h;function g(t){e.fire("toggle-audio")}var _=t.companionContent&&create_if_block(e,t),b=t.thumbnailUrl&&t.instream&&create_if_block_4(e,t),k=t.instream&&create_if_block_5(e,t);return{c:function(){n=createElement("div"),i=createElement("div"),o=createText("
"),r=createElement("video"),a=createText("
"),_&&_.c(),s=createText("
"),b&&b.c(),c=createText("
"),k&&k.c(),u=createText("
"),l=createElement("span"),d=createText(t.progressLabel),p=createText("
"),f=createElement("div"),m=createElement("div"),this.h()},h:function(){addListener(i,"click",g),i.className="muted-button",r.id="caroda-video",r.autoplay=!0,r.muted=!0,setAttribute(r,"playsinline",!0),l.className="label",m.className="progress",setStyle(m,"width",t.progressWidth),f.className="progress-bar",n.className=h="caroda-ad-container
"+(t.isMuted?"muted":"")+"
"+(t.isMobile?"mobile":"")+"
"+(t.instream?"instream":"outstream")+"
"+(t.isFullscreen?"fullscreen":"")+"
lang-"+t.language+"
"+(t.companionContent?"companion":"")},m:function(e,t){insertNode(n,e,t),appendNode(i,n),appendNode(o,n),appendNode(r,n),appendNode(a,n),_&&_.m(n,null),appendNode(s,n),b&&b.m(n,null),appendNode(c,n),k&&k.m(n,null),appendNode(u,n),appendNode(l,n),appendNode(d,l),appendNode(p,n),appendNode(f,n),appendNode(m,f)},p:function(t,i){i.companionContent?_?_.p(t,i):((_=create_if_block(e,i)).c(),_.m(n,s)):_&&(_.u(),_.d(),_=null),i.thumbnailUrl&&i.instream?b?b.p(t,i):((b=create_if_block_4(e,i)).c(),b.m(n,c)):b&&(b.u(),b.d(),b=null),i.instream?k||((k=create_if_block_5(e,i)).c(),k.m(n,u)):k&&(k.u(),k.d(),k=null),t.progressLabel&&(d.data=i.progressLabel),t.progressWidth&&setStyle(m,"width",i.progressWidth),(t.isMuted||t.isMobile||t.instream||t.isFullscreen||t.language||t.companionContent)&&h!==(h="caroda-ad-container
"+(i.isMuted?"muted":"")+"
"+(i.isMobile?"mobile":"")+"
"+(i.instream?"instream":"outstream")+"
"+(i.isFullscreen?"fullscreen":"")+"
lang-"+i.language+"
"+(i.companionContent?"companion":""))&&(n.className=h)},u:function(){detachNode(n),_&&_.u(),b&&b.u(),k&&k.u()},d:function(){removeListener(i,"click",g),_&&_.d(),b&&b.d(),k&&k.d()}}}function create_if_block_2(e,t){var n,i,o=t.strings[t.language].skip;return{c:function(){n=createElement("div"),i=createText(o),this.h()},h:function(){n.className="fake-skip-button"},m:function(e,t){insertNode(n,e,t),appendNode(i,n)},p:function(e,t){(e.strings||e.language)&&o!==(o=t.strings[t.language].skip)&&(i.data=o)},u:function(){detachNode(n)},d:noop}}function create_if_block_3(e,t){var n,i;return{c:function(){n=createElement("div"),i=createText(t.skipCounterLabel),this.h()},h:function(){n.className="fake-skip-counter"},m:function(e,t){insertNode(n,e,t),appendNode(i,n)},p:function(e,t){e.skipCounterLabel&&(i.data=t.skipCounterLabel)},u:function(){detachNode(n)},d:noop}}function create_if_block_1(e,t){var n,i,o=!t.progress.skipTimeLeft&&create_if_block_2(e,t),r=t.progress.skipTimeLeft&&create_if_block_3(e,t);return{c:function(){o&&o.c(),n=createText("
"),r&&r.c(),i=createComment()},m:function(e,t){o&&o.m(e,t),insertNode(n,e,t),r&&r.m(e,t),insertNode(i,e,t)},p:function(t,a){a.progress.skipTimeLeft?o&&(o.u(),o.d(),o=null):o?o.p(t,a):((o=create_if_block_2(e,a)).c(),o.m(n.parentNode,n)),a.progress.skipTimeLeft?r?r.p(t,a):((r=create_if_block_3(e,a)).c(),r.m(i.parentNode,i)):r&&(r.u(),r.d(),r=null)},u:function(){o&&o.u(),detachNode(n),r&&r.u(),detachNode(i)},d:function(){o&&o.d(),r&&r.d()}}}function create_if_block(e,t){var n,i,o,r=t.progress.isSkippable&&create_if_block_1(e,t);return{c:function(){n=createElement("div"),i=createElement("div"),o=createText("
"),r&&r.c(),this.h()},h:function(){i.className="companion",setStyle(i,"width",t.companionWidth+"px"),setStyle(i,"height",t.companionHeight+"px"),n.className="companion-container"},m:function(e,a){insertNode(n,e,a),appendNode(i,n),i.innerHTML=t.companionContent,appendNode(o,n),r&&r.m(n,null)},p:function(t,o){t.companionContent&&(i.innerHTML=o.companionContent),t.companionWidth&&setStyle(i,"width",o.companionWidth+"px"),t.companionHeight&&setStyle(i,"height",o.companionHeight+"px"),o.progress.isSkippable?r?r.p(t,o):((r=create_if_block_1(e,o)).c(),r.m(n,null)):r&&(r.u(),r.d(),r=null)},u:function(){i.innerHTML="",detachNode(n),r&&r.u()},d:function(){r&&r.d()}}}function create_if_block_4(e,t){var n,i,o,r=t.strings[t.language].instreamContinue;return{c:function(){n=createElement("div"),i=createElement("span"),o=createText(r),this.h()},h:function(){i.className="thumbnail-info",n.className="thumbnail",setStyle(n,"background","url("+t.thumbnailUrl+")"),setStyle(n,"background-size","cover")},m:function(e,t){insertNode(n,e,t),appendNode(i,n),appendNode(o,i)},p:function(e,t){(e.strings||e.language)&&r!==(r=t.strings[t.language].instreamContinue)&&(o.data=r),e.thumbnailUrl&&setStyle(n,"background","url("+t.thumbnailUrl+")")},u:function(){detachNode(n)},d:noop}}function create_if_block_5(e,t){var n;function i(t){e.fire("toggle-fullscreen")}return{c:function(){n=createElement("div"),this.h()},h:function(){addListener(n,"click",i),n.className="fullscreen-button"},m:function(e,t){insertNode(n,e,t)},u:function(){detachNode(n)},d:function(){removeListener(n,"click",i)}}}function Player(e){init(this,e),this._state=assign(data(),e.data),this._recompute({progress:1,strings:1,language:1},this._state);var t=this;e.root||(this._oncreate=[]),this._fragment=create_main_fragment(this,this._state),this.root._oncreate.push(function(){oncreate.call(t),t.fire("update",{changed:{progress:1,strings:1,language:1,isMuted:1,isMobile:1,instream:1,isFullscreen:1,companionContent:1,companionWidth:1,companionHeight:1,skipCounterLabel:1,thumbnailUrl:1,progressLabel:1,progressWidth:1},current:t._state})}),e.target&&(this._fragment.c(),this._mount(e.target,e.anchor),callAll(this._oncreate))}assign(Player.prototype,proto),Player.prototype._recompute=function(e,t){e.progress&&this._differs(t.progressWidth,t.progressWidth=progressWidth(t.progress))&&(e.progressWidth=!0),(e.progress||e.strings||e.language)&&(this._differs(t.progressLabel,t.progressLabel=progressLabel(t.progress,t.strings,t.language))&&(e.progressLabel=!0),this._differs(t.skipCounterLabel,t.skipCounterLabel=skipCounterLabel(t.progress,t.strings,t.language))&&(e.skipCounterLabel=!0))};
;var bundle=function(e){"use strict";function t(e,t){if(!e)throw new Error(t)}var A=function(e,t){if(!(e instanceof t))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")},n=function(){function e(e,t){for(var A=0;A Caroda /i)&&n.vast.match(s)?this.adsRequest.adTagUrl=n.vast.match(s)[1]:this.adsRequest.adsResponse=n.vast,this.adsRequest.linearAdSlotWidth=n.containerElement.getBoundingClientRect().width,this.adsRequest.linearAdSlotHeight=Math.ceil(9*this.adsRequest.linearAdSlotWidth/16),this.adsRequest.nonLinearAdSlotWidth=this.adsRequest.linearAdSlotWidth,this.adsRequest.nonLinearAdSlotHeight=Math.ceil(this.adsRequest.linearAdSlotHeight/3),this.adsLoader.addEventListener(google.ima.AdsManagerLoadedEvent.Type.ADS_MANAGER_LOADED,function(e){return i.initAdsManager(e)},!1),this.adsLoader.addEventListener(google.ima.AdErrorEvent.Type.AD_ERROR,this.handleEventAs("adError"),!1),this.adsLoader.requestAds(this.adsRequest),this.progressInterval=setInterval(function(){if(i.currentAd&&i.adsManager){var e=i.adsManager.getRemainingTime(),t=i.currentAd.getDuration();i.maxRemainingTime=Math.max(i.maxRemainingTime,e),t=Math.max(t,i.maxRemainingTime);var A=Math.max(t-e,0),n=Math.max(0,i.currentAd.getSkipTimeOffset()-A),a=i.currentAd.isSkippable();i.handleEventAs("progress")({currentTime:A,duration:t,skipTimeLeft:n,isSkippable:a}),i.isPlaying&&i.adsManager.resume()}else i.handleEventAs("progress")({currentTime:0,duration:0,skipTimeLeft:0,isSkippable:!1})},500)}return n(e,[{key:"initAdsManager",value:function(e){var t=this;try{this.addEventListener("adError",function(){return t.destroy()});var A=new google.ima.AdsRenderingSettings;A.useStyledLinearAds=!1,A.uiElements=[],A.enablePreloading=!0,this.adsManager=e.getAdsManager(this.videoElement,A),this.adDisplayContainer.initialize(),this.adsManager.init(this.adsRequest.linearAdSlotWidth,this.adsRequest.linearAdSlotHeight,google.ima.ViewMode.NORMAL),this.adsManager.addEventListener(google.ima.AdErrorEvent.Type.AD_ERROR,this.handleEventAs("adError")),this.adsManager.addEventListener(google.ima.AdEvent.Type.STARTED,function(e){return t.initAd(e)}),this.adsManager.addEventListener(google.ima.AdEvent.Type.CONTENT_PAUSE_REQUESTED,this.handleEventAs("adCanPlay")),this.adsManager.addEventListener(google.ima.AdEvent.Type.CONTENT_RESUME_REQUESTED,this.handleEventAs("adEnded")),this.registerTracking(),this.mute(),this.adsManager.start(),this.mute(),this.startMuted||this.unmute()}catch(e){this.handleEventAs("adError")(e)}}},{key:"initAd",value:function(e){this.currentAd=e.getAd()}},{key:"imageCompanionAd",value:function(){if(this.currentAd)return Object.values(this.currentAd).filter(function(e){return e.mediaUrl&&e.mediaUrl.match(/.mp3$/)&&e.companions}).map(function(e){return e.companions.find(function(e){return"Image"===e.contentType})}).find(function(e){return!!e})}},{key:"registerTracking",value:function(){t(this.adsManager,"adsManager not initialized"),this.hasMuted=!1,this.hasUnmuted=!1;var e=!0,A=!1,n=void 0;try{for(var a,s=Object.keys(i)[Symbol.iterator]();!(e=(a=s.next()).done);e=!0){var r=a.value,o=google.ima.AdEvent.Type[r],l=i[r],d=!0,u=!1,h=void 0;try{for(var c,m=l[Symbol.iterator]();!(d=(c=m.next()).done);d=!0){var g=c.value;this.adsManager.addEventListener(o,this.registerTrackingEventAs(g))}}catch(e){u=!0,h=e}finally{try{!d&&m.return&&m.return()}finally{if(u)throw h}}}}catch(e){A=!0,n=e}finally{try{!e&&s.return&&s.return()}finally{if(A)throw n}}}},{key:"playAds",value:function(){this.adsManager&&(this.adsManager.resume(),this.isPlaying=!0)}},{key:"pauseAds",value:function(){this.adsManager&&(this.adsManager.pause(),this.isPlaying=!1)}},{key:"mute",value:function(){this.adsManager&&this.adsManager.setVolume(0)}},{key:"unmute",value:function(){this.adsManager&&this.adsManager.setVolume(1)}},{key:"addEventListener",value:function(e,t){this.eventHandlers[e]=this.eventHandlers[e]||[],this.eventHandlers[e].push(t)}},{key:"handleEventAs",value:function(e){var t=this;return function(A){(t.eventHandlers[e]||[]).forEach(function(e){return e(A)})}}},{key:"registerTrackingEventAs",value:function(e){var t=this;return function(){if("unmute"===e){if(!t.adsManager.getVolume()||t.hasUnmuted)return;t.hasUnmuted=!0}if("mute"===e){if(t.hasMuted)return;t.hasMuted=!0}t.handleEventAs("tracking")({eventName:e})}}},{key:"destroy",value:function(){this.adsManager&&this.adsManager.destroy(),clearInterval(this.progressInterval)}}]),e}(),r={type:"video/mp4",base64:"AAAAIGZ0eXBpc29tAAACAGlzb21pc28yYXZjMW1wNDEAAAAIZnJlZQAAAu1tZGF0AAACrQYF//+p3EXpvebZSLeWLNgg2SPu73gyNjQgLSBjb3JlIDE1NSByMjkwMSA3ZDBmZjIyIC0gSC4yNjQvTVBFRy00IEFWQyBjb2RlYyAtIENvcHlsZWZ0IDIwMDMtMjAxOCAtIGh0dHA6Ly93d3cudmlkZW9sYW4ub3JnL3gyNjQuaHRtbCAtIG9wdGlvbnM6IGNhYmFjPTEgcmVmPTMgZGVibG9jaz0xOjA6MCBhbmFseXNlPTB4MzoweDExMyBtZT1oZXggc3VibWU9NyBwc3k9MSBwc3lfcmQ9
Jak poznat nevěru?

Máte podezření, že vás váš protějšek podvádí?

Rychlá půjčka ihned

Není nic jednoduššího než si vybrat rychlou půjčku na www.finmoney.cz.

Špionážní technika

Jak zjistit pravdu? Pomocí profesionálních pomocníků.

Jirkovo rychlé půjčky

Srovnejte si online půjčky z pohodlí vašeho domova. 100% přes Internet

Slevové kupóny

Ušetřete nemalé peníze na online nákupech. Slevové kupóny do e-shopů.

Půjčka do výplaty online

Výhodná nabídky půjčky do výplaty až 30 000 Kč. Vyřízení online.

Účetní program AdmWin

Nabídky, zakázky, objednávky, sklady, faktury, dod.listy, účtenky EET

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!Dnes nejprohlíženější