V Rakousku již vystoupila skupina lékařů a dalších odborníků proti chystanému převzetí moci WHO. Kdy se někdo probudí u nás?
RSS

V Rakousku již vystoupila skupina lékařů a dalších odborníků proti chystanému převzetí moci WHO. Kdy se někdo probudí u nás?

Mnohé záležitosti, které jsou navenek velmi detailně „rozpitvávány“ mají ve skutečnosti za cíl odvést pozornost většiny lidí od toho, co je mnohem důležitější.
Jak zde již nějakou dobu upozorňuji, tak letos v květnu dojde na půdě WHO ke schválení nových Mezinárodních zdravotních pravidel (MZP). Jenže většině lidí je to úplně jedno. A to v situaci, kdy po jejich schválení dojde k bezprecedentnímu převzetí moci touto organizací.
Tedy již za tři měsíce mohou být předány kompetence ve zdravotní a klimatické politice do rukou zločinecké WHO. Zatím se zdá, že vše vyjde přesně tak jak se to od začátku plánovalo. Rozruch způsobila pandemická smlouva, ale poté, kdy se zvedla obrovská vlna odporu, byla prozatím upozaděna s tím, že se jí bude WHO zabývat až v roce 2024.
Jenže mezitím schvaluje úplně stejně nebezpečnou úpravu výše zmíněných MZP. Ovšem tentokrát je ticho po pěšině. Tedy s výjimkou skupiny lékařů a právníků z USA, Holandska, Austrálie a nyní i Rakouska.
Je však nejvyšší čas, aby se k nim přidaly podobné skupiny z ostatních zemí napříč světem. Pokud nevznikne nebývalý tlak na vlády a WHO, pak ke schválení MZP zcela jistě dojde. Co to bude znamenat, jsem zde zmínila již mnohokrát a nyní to připomenu ve zprávě z Rakouska, kde již skupina lékařů a dalších odborníků vytváří tlak na vládu.
Připojí se také nějaká skupina odborníků od nás?
V prohlášení o nebezpečných machinacích Světové zdravotnické organizace (WHO) a rozkladu zdravotního systému prof. Dr. Martin Haditsch hovořil 29. ledna k veřejnosti.
Přečetl také důležitý otevřený dopis sítě Scientific Initiative Health for Austria. Autoři v něm varovali rakouské činitele s rozhodovací pravomocí před plánovanými změnami Mezinárodních zdravotnických pravidel WHO.
Výroky profesora Haditsche se naléhavě zabývají nebezpečnými machinacemi WHO. Znovu ilustruje znepokojivý vývoj systému zdravotní péče na celém světě.
Lékař navíc přiznává, že on sám byl dlouhodobě uváděn v omyl a věřil v přidanou hodnotu elektronické kartotéky pacienta. Vědomí, že zaznamenaná data jsou systematicky zneužívána pro evidenci v systému sociálního kreditu , však zásadně změnila přístup lékaře.
WHO je hluboce zkorumpovaná instituce, z velké části financovaná soukromými dárci a není demokraticky legitimní.   Tato instituce na jedné straně usiluje o elektronickou dokumentaci všech lidí na světě a na druhé straně tvrdí, že je schopna vykonávat totální rozhodovací pravomoc v samostatně definovaném nouzovém stavu a stát se tak nad národním právem.
Jak je termín „zdraví“ definován samotnou WHO?
Termín zdraví (WHO) „Stav úplné fyzické, duševní a sociální pohody a nejen nepřítomnost nemoci nebo vady.“
V případě jakékoli odchylky od této definice by WHO mohla zrušit národní rozhodovací pravomoci a zasáhnout tak do autonomie každé země. Spektrum ovlivňujících faktorů je téměř neomezené, počínaje znečištěním ovzduší a infekčními chorobami až po rezistenci na antibiotika.
Předchozí problém covidu ukazuje, jak nespolehlivá je pozice WHO a jak velký je vliv externích osob. WHO je financována z 80–85 % soukromými investory. 
Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila falešný „nouzový stav pro veřejné zdraví mezinárodního významu“, mezinárodní zdravotní stav nouze za nesprávných podmínek.  V důsledku toho během krátké doby bez vědeckých poznatků zásadně změnila svůj postoj k pandemii, rouškám, dalším opatřením a imunizačním látkám.
Většina těchto opatření byla ve většině západních zemí přijata nekriticky. Jistě existovaly výjimky, jak je vidět na příkladu Švédska. Porušení příslušných základních práv bylo odůvodněno nouzovým stavem.
Země ani samotná WHO nedodržely povinnost neustálého přehodnocování a to odpovídá porušení ústavy, minimálně na národní úrovni.  Prof. Haditsch předpokládá, že tento přístup je předzvěstí žádoucího systému sociálních kreditů.
Kdo se „nezúčastnil“ v Rakousku povinného „covid očkování“, byl vyloučen. To ukazuje na proradný plán na národní i mezinárodní úrovni.  Všem opatřením vždy předcházely „zabijácké argumenty“, například že vše se dělá pro dobro lidí. Je naléhavě nutné dát národním a mezinárodním institucím jasně najevo, že my jako společnost jsme schopni sami rozhodovat o tom, co je pro nás dobré.
Prohlášení je zdůrazněno čtením otevřeného dopisu vědecké iniciativy Zdraví pro Rakousko, která dne 17. ledna 2023 napsala rakouským činitelům s rozhodovací pravomocí, aby znovu upozornila na plánované změny v Mezinárodních zdravotnických předpisech WHO.
Bude WHO porušovat lidská práva? 
Otevřený dopis Scientific Initiative Health for Austria osobám s rozhodovací pravomocí v Rakousku, Vídeň, 17. ledna 2023:
Dámy a pánové na úřadech vlády, u Ústavního soudu, v Kanceláři spolkového prezidenta, na ministerstvech, ve vládách zemí a v redakcích,
četli jste již aktuální navrhované změny Mezinárodního zdravotního řádu WHO? Od konce roku 2022 jsou  zde  veřejně dostupné a bude o nich rozhodnuto na valné hromadě v květnu 2023. Takže bychom se o to měli všichni naléhavě zajímat.
V „zásadách článku 3“ by měla být odstraněna důležitá pasáž:
„Uplatňování těchto pravidel by mělo být prováděno s plným respektem k důstojnosti, lidským právům a základním svobodám lidí.“
Mělo by být nahrazeno:
„Uplatňování těchto ustanovení musí být založeno na zásadách rovnosti, inkluzivity a soudržnosti a v souladu se společnou, ale odlišnou odpovědností smluvních států s přihlédnutím k jejich sociálnímu a hospodářskému rozvoji.“
Pokud již WHO lidská práva nepovažují za nedotknutelná, zpronevěřila se tato organizace svým humanitárním cílům. A když už nerespektuje základní svobody lidí, ničí zásadní předpoklad individuálního zdraví, který je diametrálně odlišný od jeho původního úkolu.
Ale to není vše. WHO se dosud výslovně omezovala na rizika pro veřejné zdraví. Do budoucna hodlá rozšířit svou působnost na všechna rizika, která by mohla ovlivnit veřejné zdraví (článek 2). 
To je extrémně nebezpečné, protože zdraví ovlivňuje mnoho věcí: válka, vlivy životního prostředí, ekonomické krize,… Ve všech těchto případech by se členské státy mohly brzy vzdát své suverenity, pokud se nebudou bránit.
V kombinaci s mnoha dalšími navrhovanými změnami, zejména novými odstavci v článku 12, lze z toho vyvodit pouze jeden závěr: WHO, zejména její generální ředitel, by mohla v budoucnu svévolně vyhlásit výjimečný stav, a tak převzít všechny příslušné demokratické instituce členských zemí, aniž by musela brát ohled na lidská práva. WHO však není demokraticky legitimní!
To je ospravedlnitelné ve jménu zdraví, ne? Alespoň tomu chtějí, abychom věřili. Jenže tento technokratický pohled na zdraví neodpovídá lidské realitě. Centrální „řízení“ zdraví a nemoci, které je zcela oddělené od individuální lidské bytosti, lidem jako biopsychosociálním bytostem nevyhovuje – a proto může být zdraví pouze škodlivé.
Regionální rozdíly mají navíc významný dopad na zdraví, takže efektivní péči nelze nikdy centrálně kontrolovat! Mnoho „vedlejších škod“ během let Covidu by nám mělo sloužit jako varování.
Obáváme se, že navrhované změny Mezinárodního zdravotního řádu jsou dalším ukazatelem toho, že WHO se stále více zavazuje k jiným zájmům, než je zdraví lidí. 
To se snad dá vysvětlit, když se blíže podíváte na její financování: čím více darů WHO od soukromých nadací a farmaceutických společností dostává, tím více trpí její nezávislost (viz  zde  ,  zde  a  zde  ). Kde vy osobně stojíte? Jako osoba s rozhodovací pravomocí jménem rakouského obyvatelstva nesete odpovědnost za to, co se v této zemi v budoucnu stane. Prosíme proto o váš názor:
Co uděláte pro zachování suverenity naší země ve zdravotních otázkách?
Co uděláte pro ochranu sebeurčení a osobní odpovědnosti lidí ve zdravotních otázkách?
Co uděláte pro to, aby se regionální zdravotnictví v Rakousku opět zlepšilo? – Jsme vám k dispozici pro konstruktivní návrhy.
S pozdravem Vědecká iniciativa Zdraví pro Rakousko www.gesundheit-oesterreich.at
Tolik zpráva z Rakouska. Není čas se inspirovat i u nás? 
Ohodnoťte tento příspěvek! [Celkem: 0 Průměrně: 0 ] Článek V Rakousku již vystoupila skupina lékařů a dalších odborníků proti chystanému převzetí moci WHO. Kdy se někdo probudí u nás? se nejdříve objevil na Necenzurovaná pravda - nepřikrášlená realita islamizovaného světa .


Nejčtenější za týden