Co svět čeká a možná ho nemine

Co svět čeká a možná ho nemine

Ř ekn ě me si to na rovinu, bez jemností obezli č ek a pokryteckých servítk ů : Kapitalismus euroatlantického Západu vlastn ě ný a ř ízený elitami bez zodpov ě dnosti za budoucnost se tentokrát za oponou migrace a koronaviru z ř ítil do dosud nejv ě t š í spekula č n ě ekonomické krize v d ě jinách. Do krize z nadvýroby cenov ě neprodejného a te ď hnijícího a rezav ě jícího zbo ž í ve skladech a aut na odstavných plochách. Do krize sociální bídy milion ů bezdomovc ů . Do krize nedostatku vlastních nerostných a produk č ních hmotných zdroj ů . Do krize nezam ě stnanosti statisíc ů výrobn ě a odborn ě nekvalifikovaných a proto nezam ě stnatelných absolvent ů soukromých humanitních a politických š kol. A do krize výkladu práva a neochoty elit poctiv ě mzdov ě financovat mizející pracovní síly technicky kvalifikované. 
Z ř ítil se do logicky obrovského nár ů stu kriminality u lidí chudých a do hamounské chuti vál č it cizíma rukama u zbab ě lých bankovních elit a lidí bohatých. A p ř itom, zárove ň je i v krizi nemo ž nosti rozpoutat dal š í Velkou válku , proto ž e ta by u ž kon č ila nejen planetární apokalypsou v radioaktivní smrti ž oldák ů na boji š tích, ale i pozd ě j š í smrtí hladem jejich sponzor ů v hlubokých podzemních bunkrech, pokud by z nich v ů bec vylezli. A ov š em, o civilistech v městech  u ž ani nemluv ě . V ě domi si toho, u ž p ř ed mnoha lety finan č ní elitá ř i v Bilderbergu vymysleli scéná ř e porod ů budoucí reality a fikce sv ě tového terorismu a chorobných pandemií – v úmyslu zachovat si v rukou ot ěž e dal š ího ř ízení sv ě ta. Sv ě ta, jeho ž suverénní východní polovina p ř esto paradoxn ě silov ě prosperuje, proto ž e ta – na rozdíl od té poloviny západní – má vlastních zdroj ů dostatek a je ř ízena svým politickým centrem nekorup č n ě , spravedliv ě a vlastenecky zodpov ě dn ě . 
Západ, který byl do č asn ě ekonomicky uklidn ě n po roce 1989 snadnou územní ko ř istí bývalých sov ě tských satelit ů, dnes v š ak u ž narazil na konec vojenských mo ž ností a š ancí dál dobývat globalizovaný sv ě t silou a byznysem tentokrát u ž jen technicky hor š ích technologií. Rovn ěž propaganda p ř ekrucování d ě jin a stra š ení nikdy neexistujícím komunismem také u ž funguje jen ve vypláchnutých hlavách lidí mladých a nezku š ených, p ř i č em ž sta ř í pam ě tníci pracovitého socialismu je š t ě nevym ř eli a na sociálních sítích k situaci neml č í. Ideologové elit proto vymý š lejí dal š í fantazie o tvorb ě kapitálu neproduktivní ekonomikou slu ž eb, o prosperit ě z údajn ě samospasitelných technologií um ě lé inteligence a o idejích sv ě ta úchylného sex-genderu a bílého rasismu pro mladé aktivisty z bílých humanitn ě tlamocvi č ných š kol, aby byla aspo ň je š t ě na chvili č ku odvedena pozornost od pal č ivé podstaty kapitalismu – nikdy spravedliv ě ne ř e š ené sociální otázky. 
Od sociální otázky budoucí bídy generace dne š ních mladých aktivistických dceru š ek a mamánk ů st ř ední t ř ídy z dluh ů v jejich nezam ě stnanosti, která na n ě č eká, a ž jim zem ř ou rodi č e a stane se z nich l ů za, proto ž e se budou musit sami ž ivit technickou prací hlav a rukou, prací kterou v ů bec neumí. A tak vlády zatím jedou slepou uli č kou nabub ř elých mezinárodních informa č ních válek, tisku dal š ích infla č ních pen ě z, slib ů kurzarbeit ů a nepodmín ě ných základních p ř íjm ů do pasti imigra č n ě muslimských nábo ž enských ba ž in, do zelen ě elektromagneticky oteplovacích a genderov ě aktivistických blud ů a myslí si, ž e svými hloupými ř e č mi dál pro sebe zachrání ten sv ů j sv ě t. Nezachrání, pokud oni v š ichni neza č nou u ž kone č n ě rozumn ě , sebekriticky spravedliv ě a zejména logicky – myslet. I kdy ž , pravda, my š lení bolí a slep ě v ěř it č emukoliv je p ř ece krásné, bezpracné a snadné.
No a tak nakonec si zkusme na chvilku zapnout logiku a polo ž it otázku: Pro č tém ěř ž ádní politikové nikdy nic nenamítali nejen proti nedávnému výmyslu digitalizace pen ě z a hrozby ropného zlomu, ale i soudobého globálního oteplování a vra ž ednosti „uhlíkové stopy“? Odpov ěď je jednoduchá: Ono toti ž nejen digitální peníze lze p ě kn ě u v š ech ovládat a kontrolovat, ale stejn ě tak i v š echny ty občas škodlivé pracovní projevy pr ů myslu, energetiky, zem ě d ě lství č i jiné u ž ite č né lidské č innosti lze p ř ece velmi snadno dotovat i zdanit nebo nutit k náhradním technologiím politických kamarád ů a tak získávat nové zdroje nap ř . na zbrojení, na financování aktivist ů a na tvorbu dal š ích tomu podobných nových nástroj ů zvy š ování politické moci. A pro č zdaleka tak aktivn ě politici nezda ň ují úniky kapitálu, obchodní hazard, finan č ní spekulace a v ů bec trh? Inu proto, ž e v modu velkého byznysu č asto sami také skryt ě jedou. Sv ě t politiky toti ž odedávna není dív č í penzionát, ale v ž dy jen aréna predátor ů .
Jak poznat nevěru?

Máte podezření, že vás váš protějšek podvádí?

Rychlá půjčka ihned

Není nic jednoduššího než si vybrat rychlou půjčku na www.finmoney.cz.

Špionážní technika

Jak zjistit pravdu? Pomocí profesionálních pomocníků.

Jirkovo rychlé půjčky

Srovnejte si online půjčky z pohodlí vašeho domova. 100% přes Internet

Slevové kupóny

Ušetřete nemalé peníze na online nákupech. Slevové kupóny do e-shopů.

Půjčka do výplaty online

Výhodná nabídky půjčky do výplaty až 30 000 Kč. Vyřízení online.

Účetní program AdmWin

Nabídky, zakázky, objednávky, sklady, faktury, dod.listy, účtenky EET

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!Dnes nejprohlíženější