Slovenská pekárna v Prievidzi začala zaměstnancům rozesílat poplašné dopisy, že pokud se “dobrovolně” nenechají otestovat na COVID-19 během celoplošného testování, dostanou výpovědi! Podle právníka se vedení pekáren dopustilo trestných činů šíření poplašn

Slovenská pekárna v Prievidzi začala zaměstnancům rozesílat poplašné dopisy, že pokud se “dobrovolně” nenechají otestovat na COVID-19 během celoplošného testování, dostanou výpovědi! Podle právníka se vedení pekáren dopustilo trestných činů šíření poplašn

Slovenská pekárna v Prievidzi začala zaměstnancům rozesílat poplašné dopisy, že pokud se “dobrovolně” nenechají otestovat na COVID-19 během celoplošného testování, dostanou výpovědi! Podle právníka se vedení pekáren dopustilo trestných činů šíření poplašné zprávy, vydírání a útisku, případné výpovědi zaměstnancům budou neplatné, protože budou v rozporu i se Zákoníkem práce! Zaměstnavatel nemůže dobrovolným testováním podmiňovat výkon pracovní činnosti zaměstnance na pracovišti a nesmí mu ve výkonu bránit, jinak zaměstnavatel porušuje Zákoník práce! Zaměstnanec může jít do práce a nikdo mu nesmí bránit, a rovněž může zůstat doma a nikdo ho nesmí sankcionovat! Jak je to možné?
Přesně tak, jak už jsem na jaře předpovídal v mých několika článcích, máme tady první případ šikanování a vydírání zaměstnanců ze strany zaměstnavatele v souvislosti s celoplošným testováním na Covid-19 na Slovensku. Jak jsme byli dnes do redakce upozorněni, na Slovensku se objevil první případ, kde zaměstnavatel vyhrožuje svým zaměstnancům, pokud nepodstoupí testování. Slovenský pekárenský závod Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. v Prievidzi, IČO 315 618 02 rozdal a rozeslal svým zaměstnancům papír s děsivým obsahem.
V listu se píše, že kdo nepodstoupí státní plošné testování na Covid-19, které je na Slovensku dobrovolné, bude muset zůstat doma v karanténě na 10 dní, ovšem na tuto dobu nebude zaměstnanci pekáren uděleno pracovní volno a výsledná absence v zaměstnání bude považována za hrubé porušení pracovní kázně, což může vést až k okamžitému ukončení pracovního poměru, tedy k vyhazovu na hodinu.
Podle názoru právníka se vedení pekáren rozesláním a rozdáním tohoto pamfletu dopustilo hned několika trestných činů. V první řadě právník upozorňuje, že podle slovenských zákonů a jmenovitě podle Zákoníku práce může zaměstnavatel ukončit pracovní smlouvu na dobu neurčitou jen ve přesně stanovených případech, mezi nimiž se ovšem nenachází situace, kdy zaměstnanec se odmítne účastnit na dobrovolné akci, kterou celoplošné testování na Slovensku z pohledu slovenského práva je. Výpověď pracovní smlouvy z důvodu neúčasti na dobrovolné akci pořádané nikoliv zaměstnavatelem, ale státem, bude tudíž zcela neplatná a pozor, nejen to.
Dopis zaměstnancům pekárny
Znění dopisu naplňuje skutkovou podstatu šíření poplašné zprávy, protože zaměstnanci, kteří tento dopis dostanou do ruky, jsou úmyslně uváděni v omyl, který mezi nimi vyvolá paniku, protože znění textu vyvozuje závěr, že účast zaměstnance na celoplošném a státem organizovaném testování je povinná, což samozřejmě není pravda, a pokud by na tom vedení pekáren trvalo, dopouštělo by se navíc podvodu, úmyslného uvedení zaměstnance v omyl s cílem poškodit jeho zaměstnanecká práva. Pekárny jednoznačně v tomto dopisu šíří poplašnou zprávu, protože pravda je taková, že pekárny nemohou ukončit pracovní smlouvy na základě neúčasti zaměstnanců na dobrovolném celoplošném testování, ani kvůli karanténě zaměstnance, kterou vynucuje stát za neúčast na dobrovolné akci.
Vedení pekáren se pustilo do podivné akce s dopisy na pomezí vydírání zaměstnanců, útisku a šíření poplašné zprávy
Dále zde existuje podezření z trestného činu vydírání, protože zaměstnanci jsou v dopisu varováni, že pokud nepodstoupí zmíněné dobrovolné a státem organizované testování, budou muset zůstat doma v karanténě, což povede k absenci zaměstnance, kterou zaměstnavatel neomluví. Tím jsou nuceni k povinné účasti na dobrovolné akci pořádané státem.  Náš právník takový výklad odmítl s tím, že člověk, který se nezúčastní dobrovolného testování, nemůže být na Slovensku nijak sankcionován, protože pro takovou sankci neexistuje žádná právní opora, žádný paragraf. Ani na Slovensku nelze uvalovat sankce za neúčast na akci státu, která je dobrovolná.
Premiér Igor Matovič se stěrovou tyčinkou
Pokud by následovala sankce za neúčast, potom by to automaticky znamenalo, že akce byla povinná, což ale není pravda, takže platí první tvrzení, dodává právník. Aby testování bylo povinné, musel by být přijat nový zákon na Slovensku, který by účast na testování nařizoval. Teprve potom by mohly být uplatňovány sankce. Na Slovensku v právním řádu platí, že co není protizákonné, nemůže být trestné, postižitelné, ani sankcionovatelné. A neúčast na dobrovolném testování tudíž není protizákonná, proto ani následná karanténa není vymahatelná. Pokud se Slováci odmítnou zúčastnit dobrovolného a státem zajišťovaného testování, potom za neúčast nemohou být sankcionováni, ani nijak omezováni na svých občanských právech, jako je volný pohyb, právo na výkon zaměstnání, provoz živnosti atd.
Právník důrazně upozorňuje, že pokud by zaměstnavatel zabránil zaměstnanci ve vstupu na pracoviště, bránil by mu ve výkonu práce, potom by se dopustil trestného činu útisku , protože by nutil zaměstnanec konat v rozporu s jeho přesvědčením, právy či svobodami. Zaměstnanec nesmí být nucen vykonávat práci nebo kroky, které nevyplývají z pracovní smlouvy, anebo jsou v rozporu se zákonem, Ústavou, anebo Listinou základních práv a svobod. Trestný čin útisku by byl naplněn, pokud by zaměstnavatel splnil své hrozby uvedené v papíru, že absenci vzniklou jako překážku v práci ze strany zaměstnance neomluví a vyhodnotí ji jako neomluvenou absenci.
Ani na Slovensku zatím nelze uvalovat sankce za neúčast na dobrovolných akcích státu, vedení pekáren z Prievidze si zadělalo místo těsta na pořádný malér v pracovně-právní rovině
Pokud se zaměstnanec nezúčastní celoplošného testování, které je dobrovolné, potom se zaměstnavatel dopouští útisku, protože zaměstnanec je držen doma rozhodnutím vlády, nikoliv svévolně. Zaměstnavatel by tak sankcionoval svého zaměstnance za to, že uposlechl nařízení vlády a zůstává doma, protože se neúčastnil dobrovolného testování. Karanténa je na zaměstnanci vynucována vládou Slovenské republiky, takže v tomto případě by vznikl právní stav, kdy zaměstnavatel by sankcionoval zaměstnance za uposlechnutí nařízení vlády. Jinými slovy, takovou sankcí jako je neomluvená absence vynucená na zaměstnanci rozhodnutím slovenské vlády by se zaměstnavatel dopustil trestného činu útisku. A jelikož vláda slovenské republiky nemá zákonnou oporu ve vynucování karantén pro lidi, kteří se odmítají účastnit dobrovolného testování, potom podle právníka nastávají dvě možné situace.
Rychlotesty Abbott
Pokud se zaměstnanec odmítne nechat dobrovolně testovat, nezúčastní se celorepublikového testování a následující den přijde do práce, zaměstnavatel mu nemůže ve výkonu práce bránit, protože by tím porušil nejen Zákoník práce, ale stejně tak i kolektivní smlouvu s odbory, pokud v podniku funguje odborová organizace. Zaměstnavatel by totiž musel zamezení výkonu práce zaměstnanci něčím zdůvodnit, a to něco by muselo mít podobu paragrafu. Na základě jakého paragrafu brání zaměstnavatel zaměstnanci ve výkonu práce? A v tom okamžiku by se ukázalo, že takový paragraf na Slovensku neexistuje.  A ani vládní nařízení není paragraf! Dosud neexistuje paragraf, který by umožnil zaměstnavateli zakazovat a bránit zaměstnanci ve výkonu práce kvůli tomu, že se o den předtím zaměstnanec odmítl podílet na dobrovolné akci pořádané státem. A může nastat i druhá možnost.
Zaměstnanec nemůže být sankcionován ani za příchod do práce bez dobrovolného otestování, ani za to, že naopak zůstane doma a uposlechne nařízení o karanténě pro odmítače dobrovolného testování
Pokud se zaměstnanec odmítne nechat dobrovolně testovat, nezúčastní se celorepublikového testování a následující den ovšem nepřijde do práce, protože poslechne nařízení vlády o karanténě pro odmítače dobrovolného testování, přestože nařízení nemá oporu v žádném zákoně a je v rozporu s chartou lidských práv, potom zaměstnavatel mu musí poskytnout volno a podle právníka takové volno musí být placené, protože jde o překážku ve výkonu práce způsobenou vládou Slovenska. Zaměstnavatel tudíž nemůže sankcionovat zaměstnance, že uposlechl vládu slovenské republiky a zůstává 10 dní doma.
Tisková konference Igora Matoviče
Ovšem zaměstnavatel může po vládě Slovenské republiky požadovat odškodnění za ztráty způsobené vynucenou karanténou zaměstnance. Podle právníka jde o to, že zaměstnanec tím, že se odmítne podílet na dobrovolném testování, neporušuje žádný zákon a nikdo ho nemůže sankcionovat ani za to, že druhý den normálně nastoupí do práce, ani za to, že druhý den nenastoupí a zůstane doma. V prvním případě ho nemůže sankcionovat stát, neexistuje pro to zákon, na jehož základě by šlo občanovi uložit sankce za neúčast na dobrovolné hurá-akci v dikci státu, ve druhém případě ho nemůže sankcionovat zaměstnavatel, protože by tím pádem zaměstnance sankcionoval za uposlechnutí nařízení vlády.
Zaměstnavatelé kopírují nesmysly slovenské vlády do pracovně-právních vztahů, a to už není legrace, to ohrožuje slovenské rodiny
Náš právník po zhodnocení této neuvěřitelné komedie a cirkusu na Slovensku uvedl na adresu slovenského premiéra několik komentářů, které nejsou publikovatelné, ovšem dochází tak přesně k tomu, o čem jsem hovořil už na jaře tohoto roku, že přijde den, kdy zaměstnavatelé budou vyhrožovat vyhazovy svým zaměstnancům, pokud nebudou mít testy, covidové pasy nebo očkování. A vidíte, uběhlo půl roku a mé předpovědi se bohužel naplnily. To však neznamená, že lidé si toto mají nechat líbit. Situace na Slovensku je kritická kvůli tomu, že tamní vláda vyrábí právní chaos, porušuje jeden zákon za druhým, po vzoru vlády to potom přebírají firmy a zaměstnavatelé , kdy rozesílají zaměstnancům pamflety naplněné výhrůžkami, vydíráním a jasnými znaky útisku.
Laboranti provádějící odběry v testovacím stánku
A protože lidé nemají právní vědomí, neuvědomují si, že vláda se chová nezákonně, vláda uděluje sankce nezákonně, uvaluje domácí vězení nezákonně, omezuje pohyb obyvatelstva nezákonně, a to všechno kvůli tomu, že lidé se nechtějí dobrovolně účastnit výmyslu, který pochází z hlavy pana Igora z Trnavy. Kdyby vláda chtěla podporu veřejnosti, lidem by nabídla peníze za to, že se přijdou testovat. A lidi, kteří by nepřišli ani tak, by nechala na pokoji. A kdyby to vláda chtěla udělat násilně, ale po právní stránce korektně, musela by v Národní radě prosadit drakonický zákon o povinném testování, který by obsahoval i zmínky o karanténách a sankcích pro ty, kteří to testování odmítnou. Prostě jedna cesta, nebo druhá cesta. Ovšem ten cirkus, který se děje na Slovensku v těchto dnech, ten prostě u soudů v případě žalob proti zaměstnavatelům a proti státu v rovině práva neobstojí.
-VK-
Šéfredaktor AE News
S námi čtete, s námi objevujete
Vážení čtenáři Aeronetu, do konce měsíce  zbývá 6 dní  a zatím jsme vybrali jen cca.  30%  z cílové sumy potřebné na zachování provozu našeho projektu na příští měsíc, který závisí výhradně na Vaší podpoře, i když chápeme současnou situaci s hysterií okolo Covidu-19. Pokud se vám líbí naše práce, kterou pro Vás děláme, pokud se vám líbí naše články, videa a pravidelné páteční pořady na SVCS, přispějte prosím v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce  zde , ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná.  Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!
Jak poznat nevěru?

Máte podezření, že vás váš protějšek podvádí?

Rychlá půjčka ihned

Není nic jednoduššího než si vybrat rychlou půjčku na www.finmoney.cz.

Špionážní technika

Jak zjistit pravdu? Pomocí profesionálních pomocníků.

Jirkovo rychlé půjčky

Srovnejte si online půjčky z pohodlí vašeho domova. 100% přes Internet

Slevové kupóny

Ušetřete nemalé peníze na online nákupech. Slevové kupóny do e-shopů.

Půjčka do výplaty online

Výhodná nabídky půjčky do výplaty až 30 000 Kč. Vyřízení online.

Účetní program AdmWin

Nabídky, zakázky, objednávky, sklady, faktury, dod.listy, účtenky EET

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!Dnes nejprohlíženější