Záhada Georgijských poradních kamenů vychází z konstrukce planety Země, kdy povrch tělesa je přesně vymezen pro předem stanovený počet obyvatel! Víme přesné číslo a rozlohu pro jednoho člověka! Kapitola XIV Syndikátu vysvětluje, co se začne dít s planetár

Záhada Georgijských poradních kamenů vychází z konstrukce planety Země, kdy povrch tělesa je přesně vymezen pro předem stanovený počet obyvatel! Víme přesné číslo a rozlohu pro jednoho člověka! Kapitola XIV Syndikátu vysvětluje, co se začne dít s planetár

Záhada Georgijských poradních kamenů vychází z konstrukce planety Země, kdy povrch tělesa je přesně vymezen pro předem stanovený počet obyvatel! Víme přesné číslo a rozlohu pro jednoho člověka! Kapitola XIV Syndikátu vysvětluje, co se začne dít s planetárním nosičem v čase, když je přetížen a přelidněn! Celoplošná očkování jsou trojským koněm pro řízené a indukované snižování populace na planetě Zemi, jenže nejde o indukci sterility! Nový světový řád má ukotvit společenský systém, který bude do lidí indukovat neochotu se množit! Dosáhne se toho izolací osob, vakcinacemi, potravinami, léčivy, výchovou, médii a programovacími Netflixy!
Dostali jsme do redakce desítky emailů v reakci na včerejší článek a spousty žádostí o bližší vysvětlení Georgijských poradních kamenů, přičemž největší zájem vyvolalo číslo 500 milionů jako stanovená maximální limita pro populaci planety Země. Georgijské poradní kameny byly odhaleny 22. března 1980 v okrese Elbert v americkém státě Georgia [ 1 ]. Kdo zafinancoval stavbu je neznámé, stejně tak je neznámý i muž, který stavbu slavnostně odkrýval. Vystupoval pod pseudonymem R. C. Christian a dodnes se neví, kdo to byl.
Ihned po slavnostním odkrytí pomníku, který slouží jako kalendář, sluneční hodiny a stéla s instrukcemi pro lidstvo a následující pokolení, R. C. Christian převedl vlastnictví pozemku a pomníku do vlastnictví místní samosprávy okresu Elbert. Podle dobových informací se jednalo o křesťanského fanatika a jednoho ze členů New Age, což je odvozováno z textu na stélách. Muž o sobě prohlašoval, že přijel z Atlanty, ale tam se v seznamu obyvatel muž onoho jména nikdy nevyskytoval. Muže se už nikdy nepodařilo přímo identifikovat a po otevření poradních kamenů se po něm slehla země.
Georgijské poradní kameny
Co je hlavní a naprosto nepopiratelné, to je skutečnost, že celá konstrukce čtyř stél s horním překladem zachycuje skriptum , které nepochází z žádné Bible nebo náboženské knihy, ale je to technokratický manuál a vzkaz pro management této planety. Největší záhadou pro většinu badatelů okolo Georgijských poradních kamenů je instrukce, aby populace na planetě zemi nepřesáhla 500 milionů , aby docházelo k řízené diverzitě a míchání ras, a aby se člověk nestal rakovinou pro tuto planetu, tedy aby populace nerostla jako zhoubný nádor. Stély obsahují celkem 10 instrukcí:

Udržujte lidstvo pod 500 000 000 v trvalé rovnováze s přírodou.
Řiďte reprodukcí moudře – zlepšujte kondici a rozmanitost.
Sjednoťte lidstvo novým živým jazykem.
Vládněte vášni – víře – tradici – a všem věcem s temperovaným rozumem.
Chraňte lidi a národy spravedlivými zákony a spravedlivými soudy.
Nechte všechny národy vládnout interně při řešení vnějších sporů u světového soudu.
Vyhněte se malicherným zákonům a zbytečným úředníkům.
Vyvažujte osobní práva se sociálními povinnostmi.
Oceňujte pravdu – krásu – lásku – hledání harmonie s nekonečnem.
Nebuďte rakovinou na Zemi – Nechte prostor přírodě – Nechte prostor přírodě.

Podle projekce Kapitoly XIV Syndikátu určili konstruktéři planety poměr, že při rozloze všech souší na planetě Zemi může být na 1 km² maximálně 3,3 lidí. Toto číslo dvou trojek se nachází v indických védách, v egyptských kresbách, v syrských svitcích, v Eposu o Gilgamešovi. Mylně bývá tento koeficient překládán jako dva hadi otočení proti sobě, které odděluje tyč nebo přepážka. Ta však zobrazuje oddělovač toho, čemu dnes říkáme desetinná čárka, ve starověku neměl desetinný systém tentýž význam, jaký mu přikládáme dnes.
Na jednom kilometru čtverečním by nemělo žít více jak 3,3 lidí
Konstruktéři planety navrhli náš nosič s těmito parametry: Celý povrch planety má plochu přibližně 510 milionů km² a souše mají plochu přibližně 150 milionů km² na všech kontinentech dohromady. Na Georgijském poradním kameni je uvedeno, že populace nemá překročit 500 milionů lidí, což nám potom překvapivě dá odpověď i na to, kde se vzala konstanta 3,3. Jestliže rozloha souší je 150 milionů km², potom 500 milionů lidí bude na těchto souších žít s průměrnou hustotou 3,3 lidí na 1 km², a to vůbec není mnoho, pokud si uvědomíme princip zdrojů.
Na tom 1  km² se musí vypěstovat jídlo pro tyto 3,3 lidi, musí se vyrobit dýchatelný vzduch ze stromů a vegetace pro těchto 3,3 lidí, musí se absorbovat CO2 z těchto 3,3 lidí, musí být dostatek vody pro těchto 3,3 lidí, a rozloha 1 km² je přesně tolik, aby to sedělo a fungovalo. Jakmile začne na 1 km² žít více lidí, planeta začne kolabovat. Člověk vyprodukuje tolik CO2, které ten 1 km² už nedokáže úplně na 100% pohltit a zpracovat. Něco málo se nepodaří pohltit, prostě to zůstane. Začne se projevovat nedostatek potravin, vody, kyslíku.
Text instrukcí je v 8 světových jazycích
Kapitola XIV působí jako výklad dějin, které se ještě nestaly, teprve se odehrají, ale koeficient 3,3 bude v budoucnu uctíván jako nové náboženství, národy se budou k číslu klanět, děti se budou učit “O třech a o tom třetím” v odkazu na periodický desetinný rozvoj 3,3 lidí při populaci 500 milionů lidí na 150 milionů kilometrů souší. Přitom je třeba zdůraznit, že to číslo je maximální ideál hustoty populace kilometr čtvereční, protože část těch 150 milionů km² tvoří rovněž i pouště, hory a Antarktida.
To číslo je ovšem matematický ideál s dolní limitou, není to tak dané, že by o něco vyšší hustota populace planetu položila, ovšem z hlediska planetární konstrukce jde o zásadní povrchovou konstantu týkající se populace, která je často zobrazována kryptograficky i v programovacích filmech Hollywoodu, v populární literatuře, v bájích, pověstech atd. Tato konstanta je hlavním imperativem Novum Ordo Seclorum a všechny globální procesy tak vedou k redukci obyvatelstva planety na 500 milionů. Toto je hlavním vzkazem Georgijských poradních kamenů. Ale je v tom háček.
Hebrejský princip “živoucí země” a lidí na jejím “těle”, kteří ji mohou zničit jako rakovina
Co je totiž podstatné na planetě Zemi, to jsou informace nejen z Hebrejské Bible, ale i z indických véd, kde planeta Země není považována za těleso, ale za bytost Gaia, která začne zabíjet lidi, pokud se přemnoží, pokud planetě škodí, planeta začne vyvolávat úmrtí, neplodnosti, epidemie, bouře, zemětřesení a morové rány, a to s cílem očistit svůj povrch a zbavit se přemnožených lidí, případně lidí, kteří planetě škodí. A teď pozor, toto je důležité. Princip “Gaia” je odhalován v zednářských lóžích na 31. stupni zasvěcení, přičemž princip “Gaia” je vykládán v hebrejském tvaru “Geli’ah” a v jidiš “Ge’alia’h”.
To v překladu znamená “výstup z údolí” ve smyslu “údolí stínů”, které je zdrojem nevědomosti lidstva, přikrývkou nevědění a nechápaní. Proto všichni tito zasvěcenci na vysokých stupních zasvěcení usilují o redukci populace planety, protože vyšli z údolí nevědomosti, spatřili princip planety třídy G. Jenže, něco jiného je konstrukce planety a princip Gaia, a něco jiného je plán na Novum Ordo Seclorum. To druhé totiž využívá to první k likvidaci jediné populace a civilizace, který by mohla ohrozit vyvolený národ na cestě k uchopení světové vlády.
Stéla s anglickou variantou instrukcí
Kdyby mělo dojít jen k redukci populace planety, byly by procesy vedeny nediskriminačním způsobem k jednotlivým rasám a národům. Jenže globalisté se snaží uplatňovat redukci pouze na bílé národy gójů, a to specificky na syna a dceru bílého muže a bílé ženy. Děti jsou degenerovány v procesech školství, médii, pomocí potravin, nápojů, léků, hormonů v pitné vodě a vakcínami. Nejsou to ale děti černochů, Arabů, ani Asiatů, jsou to pouze bílé a nutno dodat křesťanské národy.
Je to kvůli tomu, že bílá civilizace je bojovou a pracovní rasou, která jako jediná má moc a sílu zabránit vyvolenému národu v uchopení světové moci. O tom mimochodem píšu v mé první knize Human Ex Machina. Nikdo jiný a žádná jiná rasa touto mocí nedisponuje a nikdy disponovat nebude. Jenže o co méně jsou bílá dcera a bílý syn ochotni ve své degeneraci bránit vlast, o to více jsou připraveni nenávidět svoji zemi, kulturu, vlastní rasu a barvu pleti, vlastní předky a hrdiny.
Redukce populace planety se bude konat jenom na jedné rase, a to formou autogenocidy skrze bílé děti, které budou rozbíjet svůj bílý svět a budou nenávidět své rodiče
A proto ve všech zemích probíhají prudké útoky proti křesťanské rodině, proti svazku muže a ženy, proto je bílá mládež infikována zvrácenými kulty a agendami, od LGBT, přes Black Lives Matter, až po genderovou neutralitu, prznění dětí v útlém věku, aby nevěděly, jestli jsou dívkami anebo chlapci, vedení mládeže k nenávisti vůči vlastní zemi, vůči vlastním dějinám, vůči vlastním předkům, vůči jejich sochám a pomníkům, vůči osvoboditelům od nacistů, to všechno globalisté podněcují s cílem rozvrátit gójské národy bílé civilizace. Proč? Protože zdegenerovaný bílý muž, který neví, jestli není náhodou žena a trpí genderovou nejistotou, nepůjde se zbraní v ruce chránit svoji zemi před nepřítelem , ať už je to vojsko nepřítelem, nebo dav migrantů, který vtrhl nelegálně do země, aby si přivlastnil životní prostor gójů.
Pamětní deska
A stejně tak zdegenerovaná bílá žena bude znechucena zdegenerovaným bílým mužem, takže ji budou přitahovat migranti, Afričané a Arabové, kteří žádné problémy s neukotveným genderem jakýmsi zázrakem nemají. Není divu, do černochů a Arabů nikdo nepumpuje vakcíny, nikdo jim nevkládá jedovatá éčka do potravin, nikdo jim nedává do pitné vody hormony, nikdo jim od útlého věku ve školství nevykládá o multigenderu a multikulturalitě, anebo o tom, že nejsou dvě pohlaví, ale více než 30  a další se objevují. Arab a ani Afričan nekonzumují Netflix, což je feminizační a genderový nástroj na vymývání hlav stovek milionů mladých lidí v západní civilizaci.
Virová krize vyvolaná v zemích západní civilizace povede k trvalé izolaci osob v populaci. Lidé se přestanou fyzicky stýkat, což dopadne tvrdě na rozmnožování, protože na dálku přes Zoom nebo Skype se prostě dítě udělat nedá . Izolace postupně povede k dalšímu onemocnění, ke ztrátě přirozené a kolektivně indukované imunity. Aby člověk nezemřel na jinak obyčejný virus, který se někde objeví, bude se muset přirozená imunita nahrazovat očkováním.
Ztráta libida a zájmu o sex není uznatelným vedlejším příznakem vakcín v USA, to je ale náhoda. A teď si představte celoplošná očkování v celé tzv. západní civilizaci
A vedlejším produktem tohoto očkování bude ztráta libida a zájmu o rozmnožování. Tento vedlejší efekt už dlouhá léta pozorují lidé v USA, kteří se nechávají pravidelně očkovat vakcínami proti běžné chřipce. Po vakcinaci u nich klesá sexuální pud natolik, že u lidí vzniká najednou asexualita. Nejedná se přitom o sterilizaci, že byste mohli jít a zažalovat Big Pharma za to, že vakcína způsobila neplodnost, ale nemůžete jít nikoho žalovat za to, že nemáte najednou zájem o sex.
To je totiž vedlejší příznak, který americká FDA neuznává jako legitimní vedlejší účinek vakcín, protože úrovně hormonů v těle neubývají po aplikaci vakcíny na chřipku, takže to musí být něčím jiným. Může jít o určitou blokádu vzruchů v mozku, blokádu synapsí, která nemá nic společného s úrovní hormonů a nelze tedy farmaceutické firmě nic prokázat. Dovedete si představit, co se může stát s bílou populací, až příští rok jednotlivé země západního světa vyhlásí ne tak celkem dobrovolná celoplošná očkování na koronáč.
Pohled ze shora
Co všechno vakcíny, které neprošly letitými testy, způsobí ve stovkách milionů lidí, to si vůbec ani nedovedeme představit. Důležité ale je, že globalisté jedou podle Georgijských poradních kamenů s cílem redukce obyvatelstva, ale ne rovnoměrně, nýbrž výhradně uplatňované na bílé populaci. Proto pozor, nezaměňovat Georgijské poradní kameny za dílo Domu Sion a jeho ústředního procesu řízení světové globalizace. Globalisté opsali mantru odvozenou od planetárních architektů z Georgijských kamenů, ale aplikovat to hodlají jen proti bílé civilizaci.  Něco takového povede ke genocidě křesťanských národů, k likvidaci rodiny bílého muže a bílé ženy. Globalisté vůbec nechtějí omezovat světovou populaci, chtějí omezit pouze tu gójskou, bílou a donedávna veskrze křesťanskou.
Nejen o těchto souvislostech budeme hovořit dnes od 19:00 hodin na  Svobodném vysílači CS  v mém pravidelném pořadu. Probereme události z domova i ze světa, všichni jste srdečně zváni k poslechu.
-VK-
Šéfredaktor AE News
Jak poznat nevěru?

Máte podezření, že vás váš protějšek podvádí?

Rychlá půjčka ihned

Není nic jednoduššího než si vybrat rychlou půjčku na www.finmoney.cz.

Špionážní technika

Jak zjistit pravdu? Pomocí profesionálních pomocníků.

Jirkovo rychlé půjčky

Srovnejte si online půjčky z pohodlí vašeho domova. 100% přes Internet

Slevové kupóny

Ušetřete nemalé peníze na online nákupech. Slevové kupóny do e-shopů.

Účetní program AdmWin

Nabídky, zakázky, objednávky, sklady, faktury, dod.listy, účtenky EET

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!Dnes nejprohlíženější