Renovace přilby Pickelhaube model 1860

Renovace přilby Pickelhaube model 1860

Naše m é dia už tak nějak klasicky přešla zač á tkem července mlčen í m v ý roč í bitev Prusko-Rakousk é v á lky kter á se roku 1866 přehnala našim ú zem í m a vyvrcholila bitvou u Hradce Kr á lov é, kde byli Rakušan é poraženi. Do detailu zab í hat nebudeme, ostatn í jistě v í c zaj í m á že covid kosil i mamuty v době ledov é a nen í to ani t é ma čl á nku kter ý jsem chtěl pro zaj í mavost nab í dnout čten á řům.

Nem á m ž á dn é autorsk é ambice, jsem jen rekreačn í čten á ř D-F a řekl jsem si že zkus í m nab í dnout čl á nek o renovaci historick é ho artefaktu. Od mala r á d hromad í m vojensk é artefakty všeho druhu, posledn í ch p á r let se zaměřuji na věci z v á lky 1866 a rukama mě projdou někdy zaj í mav é věci, jako je tahle přilba řadov é ho pěš á ka prusk é pěchoty vzor 1860, tato helma se špic í se od sv é ho zaveden í v roce 1842 až do vyřazen í v 1917 stala legendou a m á nepřebern é množstv í variant.
Popisovan ý exempl á ř v n á lezov é m stavu.

 
Vnitřn í vyst ý lka je značně seschl á , nicm é ně je vz á cnost í že je vůbec dochovan á .

Moc věc í nen í potřeba, různ é druhy štetců, uchoštoury, hadř í ky, p á r á tka, l í h a destilovanou vodu.

Helmu opatrně rozebereme, zde jsem byl trochu v obav á ch,zat í m sem vždy pracoval jen s železn ý mi prilbami z obou světov ý ch v á lek, ale zde je jen kůže a mosaz.Vše šlo ale jako na dr á tk á ch, jednotliv é komponenty si označ í me aby se n á m nepom í chaly a očist í me, na mosaz vezmeme měkk ý kart á ček a destilku, zbytky star ý ch čistidel odstran í me lihem nebo vyštour á me p á r á tkem (v ý born á činnost hlavně u šupinov é ho podbradn í ku.) Na mosazn é č á sti nepouž í v á me ž á dn é leštidla, n á š c í l u podobn ý ch předmětů by měl b ý t co nejv í c zachovat autenticitu artefaktu a ne zlikvidovat veškerou patinu a vše naleštit. Na těchto věcech jdou vidět jejich l é ta,v tom je jejich kouzlo. Proto jsem ani nedodal chyběj í c í posledn í šupinku podbradn í ku a kryt předn í ho kov á n í .

Odznak prusk é orlice pro přilby řadov é pěchoty.

U jedn é matičky kter é drž í vějš í č á sti přilby se schov á val tento kr á sn ý št í tek.Pozorn ý čten á ř si jistě všiml že d á vn ý popis je chybn ý ,helma je model 1860.

Nyn í se zaměř í me na kožen ý korpus. Seschl ý vnitřek oživ í me velice opatrn ý m pot í r á n í m lihem,po dostatečn é m nasycen í přejdeme na destilovanou vodu.Vnitřek zvonu opatrně opr á š í me, použijeme opět jen destilku.L í h se za ž á dn ý ch okolnost í nesm í dostat na vnějš í lakovan ý povrch, naleptal by ho.Vnitřn í vyst ý lka je po nasycen í tv á rn á , použijeme třeba smotan ý hadr k jej í mu ž á douc í mu vytvarov á n í a nech á me dobře vyschnout.Nikde jsem nenašel značen í jednotky kter é se obvykle nach á z í na vnitřn í straně zadn í ho kšiltu,zde ale nen í .Při čištěn í se vyloupl na předn í m kšiltu podpis, bohužel už nečiteln ý .

Vnějš í strana zvonu. Zde pracujeme jen hadrem a destilkou, na ostrůvky pevnějš í ch nečistot za ú toč í me opatrně p á r á tkem.
Opravdu nespěch á me, tady si vychutn á me každ ý centimetr. Postupy opakujeme podle potřeby a naš í trpělivosti. Měli bychom odstranit pozůstatky star ý ch čistidel kter é maj í tendenci se uchycovat pod mosazn ý mi č á stmi a působ í zde korozivně. Na kšiltech přilby je vidět šelak poškozen ý např. dlouhodob ý m působen í m tepla a slunce, do předniho kšiltu se doslova obtiskl podbradn í k, na tohle šahat nebudu. Povrch helmy potom sjednot í me lehoučk ý m rozleštěn í m někter ý m př í pravkem na jemnou kůži, ide á lně se včel í m voskem, rozhodně přilbu nijak nemast í me ž á dn ý m olejem a podobně. Cel á helma působ í byteln ý m dojmem, z vnějši strany je dokonale opracov á na, nejdou zn á t spoje jednotliv ý ch d í lů. Mosazn é č á sti maj í neuvěřiteln é detaily, až si člověk ř í k á, kolik pr á ce kvůli helmě pro pěš á ka, kter ý padl za prvn í m rohem.
 
Přilbu opětovně slož í me. Na šrouby podbradn í ku a pruskou černob í lou kokardu použijeme velmi slab ý n á těr Ovatrolu. Porovnan ý m vnitřkem prot á hneme zbytky původn í ho prov á zku. Doufal jsem, že to vydrž í , nezklamal.
Tak, tenhle stav můžeme považovat za dokončen ý , vid í te rozd í l? No popravdě, nemělo by b ý t vůbec zn á t že jsme do předmětu zasahovali, snad v á s čl á nek nenudil a dočetli jste až sem. Můžeme se pokochat hotov ý m d í lem. 
Hotovo,přihod í me k ostatn í m artefaktům a jdeme se pod í vat po dalš í m kousku do sb í rky.
 

18.07.2021 JaBoJak poznat nevěru?

Máte podezření, že vás váš protějšek podvádí?

Rychlá půjčka ihned

Není nic jednoduššího než si vybrat rychlou půjčku na www.finmoney.cz.

Špionážní technika

Jak zjistit pravdu? Pomocí profesionálních pomocníků.

Jirkovo rychlé půjčky

Srovnejte si online půjčky z pohodlí vašeho domova. 100% přes Internet

Slevové kupóny

Ušetřete nemalé peníze na online nákupech. Slevové kupóny do e-shopů.

Účetní program AdmWin

Nabídky, zakázky, objednávky, sklady, faktury, dod.listy, účtenky EET


Dnes nejprohlíženější