Právnička Sudolská: Polarizace společnosti a diskriminace neočkovaných
RSS

Právnička Sudolská: Polarizace společnosti a diskriminace neočkovaných

Téměř před rokem jsme psali o počínající tendenci vedoucí k diskriminaci určité skupiny osob v naší zemi. (Foto: Shutterstock)
Smýšlím-li jako advokát poskytující právní služby v demokratickém právním státě založeném na ústavních principech, mám povinnost se opět zamyslet nad současným a možná i budoucím právním stavem spojeným s výskytem nemoci covid-19, a to ve vztahu k diskriminaci osob odmítajících očkování proti SARS-CoV-2 a k dětem, k jejich právu na vzdělání, na osobní nedotknutelnost a ochranu zdraví.Této „neočkované“ skupině osob je čím dál více kladeno za vinu nárust virové nálože v populaci a šíření onemocnění covid-19, přičemž jediná cesta k ukončení epidemie na území České republiky spočívá dle Ministra zdravotnictví a šéfa UZIS v proočkovanosti české populace.Tlak je vyvíjen různě. ZDE a ZDEZásadní otázka, kterou si při zamyšlení nad současnou situací kladu, je poměřit a vyhodnotit střet ústavně zakotvené zásady rovnosti a  tendenci k diskriminaci a zbavování lidských práv a svobod . Odpověď nemusí být radostná.Polarizace společnostiV důsledku kovidových opatření vzniká ve společnosti obrovská tendence k její polarizaci na očkované a neočkované .Je prokázáno, a to z několika studií, že očkovaní lidé mohou vir SARS-CoV-2 přenášet stejně tak, jako neočkovaní lidé.Naopak dle „izraelské studie“ lidé, kteří onemocnění covid-19 prodělali mají daleko větší šanci, že se opět NENAKAZÍ, a to až 13 krát oproti lidem očkovaným dvěma dávkami vakcíny .Lze tedy konstatovat, že IMUNITA získaná proděláním nemoci je mnohem silnější (až 13 krát), než po očkování.Navíc v současné době je již odborné veřejnosti známé  a je potvrzeno, že síla vakcíny v čase významně slábne . ZDE a ZDEMožnosti dosažení kolektivní imunity jsou u infekce vyvolané SARS-CoV-2 omezené. V případě infekce SARS-CoV-2 nelze kolektivní imunity dosáhnout vakcinací, protože používané vakcíny jsou koncipovány tak, aby chránily před závažným průběhem nemoci covid-19, ale ne pro ochranu před šířením infekce. Nákaza tedy může i u očkovaných osob probíhat pod obrazem banální slizniční infekce a může se přenášet na další jedince .A proto tolik diskutovanou potřebu Kolektivní imunity (Princip kolektivní imunity je založen na skutečnosti, že se infekce nemůže šířit v populaci, kde většina potenciálně vnímavých jedinců je vůči této nákaze již imunní v důsledku předchozího promoření nebo vakcinace, pozn. red.) ve společnosti nelze dosáhnout vakcinací .Zvýhodňování očkovaných osob je tudíž naprosto nedůvodné.Očkování může sloužit pouze k ochraně konkrétní osoby, která se dobrovolně rozhodla k vakcinaci, NIKOLI současně k ochraně celé společnosti . Jelikož očkovaná osoba nedokáže zajistit , aby se sama nenakazila a  v důsledku nákazy virus SARS-CoV-2 dále nešířila.Přesto jsou v současné době očkované osoby AUTOMATICKY považované za tzv. „ Bezinfekční “, a nejsou nuceny prokazovat se testy na místech určených dle opatření Ministerstva zdravotnictví (služby, kina, divadla, bazény, restaurace atd.) a nemusí v případě styku s osobu pozitivně testovanou absolvovat týdenní karanténu.Nad rámec výše uvedeného je vhodné doplnit, že Ministerstvo zdravotnictví nadále odmítá uznávat srovnatelné postavení lidí s laboratorně naměřenými protilátkami a lidí, kteří onemocnění covid-19 prodělali. Projednáním ve věci nerovného zacházení k osobám s laboratorně prodělaným onemocněním oproti lidem, kterým byly laboratorně naměřeny protilátky zabýval též Nejvyšší správní soud .Položíme-li si tedy otázku, proč by měli být očkovaní lidé proti SARS-CoV-2 ve výhodě naproti neočkovaným, a to s ohledem na fakt, že OBĚ  skupiny mohou vir přenášet a dále, že lidé, kteří prodělali nemoc jsou chránění před další nákazou mnohem lépe (až 13 krát lépe) , a tudíž neočkovaní diskriminováni, pak narážíme na základní otázku, zda-li je v naši zemi princip rovnosti zachován a nebo lze hovořit o tendenci k zbavování  lidských práv.V  právním smyslu ROVNOST vychází z principu svobody a rovnosti každého člověka v důstojnosti a právech jako nejvýznamnějších hodnot.Naopak DISKRIMINACE je rozlišování bez legitimního účelu a věcného důvodu.Všeobecný zákaz diskriminace je zakotven v čl. 3 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a zní:  „ Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu  pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu  nebo jiného postavení .“Listina základních práv a svobod umožňuje odlišné zacházení s lidmi, avšak pouze jsou-li k tomu racionální důvody a pokud je toto upraveno zákonem.Evropská úmluva o ochraně lidských práv a svobod, kterou je Česká republika vázána ve svém čl. 14 stanoví, že  „Užívání práv a svobod přiznaných touto Úmluvou  musí být zajištěno bez diskriminace založené na  jakémkoli důvodu jako je pohlaví, rasa, barva pleti, jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení, národnostní nebo sociální původ, příslušnost k národnostní menšině, majetek, rod nebo  jiné postavení “. Rozlišování mezi „očkovanými“ a „neočkovanými“ je pak rozlišováním na základě „ jiného postavení “ ve smyslu této úmluvy, ale i ve smyslu výše zmiňovaného čl. 3 odst. 1 Listiny.Tendence k výše uvedené diskriminaci však naráží na základní problém, a to, že očkování  proti  SARS-CoV-2  je dobrovolné, žádný zákon v České republice očkování proti SARS-CoV-2 nenařizuje.Režim, který něco zakazuje, není možný v situaci, kdy očkování proti SARS-CoV- 2 je JEN osobní volba každého člověka a NIKOLIV povinnost. Nemůže tedy dojít k zákazu nebo odepření práva bez zákona, který by toto stanovil.Právo na vzděláníPrávním stav spojený s výskytem onemocnění covid-19 ve vztahu k  dětem, k jejich právu na vzdělání, na osobní nedotknutelnost a ochranu zdraví.Právo na vzdělání je poslední měsíce velice diskutovaným tématem. Dá se bez nadsázky říci, že onemocnění covid-19 společně s argumentací ve prospěch ochrany veřejného zdraví dosáhli zamezení prezenční výuky v posledních dvou letech na základních a středních školách většího rozměru, než existence druhé světové války, kdy děti chodili do školy krom bombardování téměř vzdy.Domníváme se, že právo na vzdělání bylo porušeno v mnoha případech.Prezenční výuka v současné době není zamezena ve školách plošně, ale je odepřena ad hoc v případě styku žáka s osobou pozitivně testovanou.Na rozdíl od svých očkovaných spolužáků neočkované zdravé děti jsou povinné nastoupit do karantény a často končí doma bez poskytnutí on-line výuky .Za situace, že je na území České republiky očkování proti SARS-CoV-2 dobrovolné, není možné diskriminovat dítě v podobě zamezení prezenční výuky a vstupu do budovy školy. Domnívám se, že se tak jedná o odepření práva na vzdělání garantované Listinou základních práv a svobod.Je třeba si uvědomit, že toto právo před vydáváním kovidových opatření Ministerstva zdravotnictví nebylo ničím podmíněno a vyplývalo automaticky z našeho ústavního pořádku. Dochází tudíž k porušení článku 3 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (všeobecný zákaz diskriminace) a čl. 33 práva na vzdělání.Česká republika je demokratický právní stát založený na ústavních principech, k nimž patří i  vázanost veřejné moci zákonem . Při respektování právního řádu České republiky nelze považovat přijatá mimořádná opatření vztahující se k dětem za správná. V případě rozhodování ve vztahu k dětem je třeba posuzovat jejich zájem zvlášť .Podmiňovat pozitivní závazek státu spočívající v poskytnutí vzdělání není v demokratickém právním státě možné.Ostrůvky svobodyS odstupem času je možné konstatovat, že každá země přistupuje k boji s nemocí covid-19 odlišně. V Dánsku od 10. září 2021 neplatí v zemi žádná opatření proti šíření koronaviru.V Norsku  plošná epidemická opatření byla s platností od 25. 9. 2021 v zemi zrušena.Velká Británie zrušila téměř veškeré koronavirové opatření k 19. 7. 2021.Florida má nyní nejnižší počet nových případů covid na hlavu ze všech 50 států, a to nemají žádná omezení  a žádné očkovací průkazy.Texaský guvernér Gregg Abbott zakázal ve svém státu Texas komukoliv vyžadovat po místních občanech očkování proti covidu-19, a to i soukromým firmám.Je otázka, jakým směrem se naše země v  následujících měsících vydá .ZávěrSituace se v České republice dle vyjádření Ministerstva zdravotnictví nevyvíjí dobře:  „Čísla rapidně stoupají“.Ano dá se očekávat, že podzim opět přinese koronavirové onemocnění, které řadu z nás potrápí, ale je zcela zřejmé, že ani jednou ani dvěma ani třemi dávkami vakcíny proti SARS-CoV-2 „svět nezachráníme“. Pomůžeme pouze sami sobě, možná proti onemocnění, možná proti těžkému průběhu onemocnění, možná v krajním případě proti smrti, možná také ne, ale co je skutečně alarmující a co by nám mělo dělat starosti je omezování svobodného rozhodnutí , jak naložíme se svým vlastním zdravím.Za své zdraví je zodpovědný každý z nás Sám a jen SÁM.Společnost si zaslouží o to více po všech lockdownech a vypínání ekonomik, aby každý měl právo Sám rozhodovat, zda-li využije možnosti aplikace vakcíny proti SARS-CoV-2 nebo bude svůj imunitní systém proti koronavirovému onemocnění podporovat jiným způsobem.Svobodné rozhodnutí je klíčové a pokud se někdo rozhodne, že podstoupí riziko nákazy onemocněním covid-19 a sám si následně onemocněním projde a paradoxně imunizuje společnost lépe, než osoba po aplikaci vakcíny, je to jeho PRÁVO dle čl. 1 Listiny základních práv a svobod.A toto platí i vůči našim dětem, které sami o sobě nemohou rozhodovat, a tudíž zodpovědnost za správné a SVOBODNÉ rozhodnutí leží na jejich rodičích .Musím s pokorou říci, že jsem velice vděčná, že o viru SARS-CoV-2 lze hovořit (spousta z Vás nebude se mnou souhlasit) jako o milosrdném, jelikož mortalita u dětí je téměř nulová.Proto chraňme práva svých dětí .Tomáš G. Masaryk říkával: „ Demokracie má své chyby, protože občané mají své chyby. Jaký pán, takový krám “.Lze shrnout, že společnost je dnes unavená, polarizovaná , nemocná . A proto je velice důležité nezapomínat, že postavení všech osob by mělo být ROVNÉ a všichni by měli požívat stejných práv.Žijeme ve svrchovaném právním státě a pakliže o právní stát a naši největší lidskou hodnotu naši SVOBODU nechceme přijít, musíme trvat na všech demokratických principech.My advokáti jsme složili slib:„ Slibuji na svou čest a svědomí, že budu ctít právo a etiku povolání advokáta a chránit lidská práva “.  Proto my advokáti nemůže být velkorysí tam, kde je pácháno bezpráví.Autorka  děkuje MUDr. Sabině Moravcové za uvedení do problematiky a poskytnutí odborných podkladů.
Článek Právnička Sudolská: Polarizace společnosti a diskriminace neočkovaných se nejdříve objevil na AC24.cz .


Jak poznat nevěru?

Máte podezření, že vás váš protějšek podvádí?

Rychlá půjčka ihned

Není nic jednoduššího než si vybrat rychlou půjčku na www.finmoney.cz.

Špionážní technika

Jak zjistit pravdu? Pomocí profesionálních pomocníků.

Jirkovo rychlé půjčky

Srovnejte si online půjčky z pohodlí vašeho domova. 100% přes Internet

Účetní program AdmWin

Nabídky, zakázky, objednávky, sklady, faktury, dod.listy, účtenky EET

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!


Nejčtenější za týden