Jan Hnízdil: Je suis Bludný balvan!
RSS

Jan Hnízdil: Je suis Bludný balvan!


Prvního dubna uplyne osm let od doby, kdy mi byl „za diskreditaci psychosomatické medicíny v očích odborné i laické veřejnosti“ udělen Zlatý bludný balvan Klubu českých skeptiků Sisyfos. Laudatio, které jeho udělení provázelo, vycházelo z usnesení Výboru Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP, který konstatoval, že:. „Postoj, kterým MUDr. Hnízdil psychosomatiku naprosto devalvuje na úroveň amatérského léčitelství, je vyjádřen jeho sdělením, že je pouhý překladatel. Představuje si, že vysvětlí pacientovi ‘co mu leze krkem, co nemůže strávit, nebo čeho má plnou hlavu‘ a pacientovi se uleví.“

odkazBludný balvan jsem si přišel převzít osobně. Za udělení čínsky poděkoval. Na vizitkách si od té doby za jménem uvádím titul Bl.B.odkazV březnu 2017 jsem se, v mailu adresovaném předsedovi Klubu českých skeptiků Sisyfos, panu Leoši Kyšovi, a redakci Zdravotnického deníku, který formulace použité v laudatiu převzal, ohradil.odkaz„Vážená paní Hamplová, vážený pane Cikrte, vážený pane Kyšo, vážená redakce,striktně odmítám výroky, které mi byly podsunuty ve Vámi publikovaném textu. Můj vztah k pacientům vždy byl a je korektní, za uplynulých 25 let jsem nečelil jediné stížnosti, přestože nemám smlouvy s pojišťovnami, eviduji přes 1500 žádostí o konzultaci, čekací doby jsou kolem 10 měsíců. Soudím, že pokud bych se k pacientům choval způsobem, ze kterého mne viníte, jistě by mne v takovém počtu nevyhledávali. Řadu let jsme též lékařem sdružení Kontakt bez Bariér. Lidé s vrozeným či získaným postižením jsou pro mne velkou inspirací. Obdivuji, jak se se svým hendikepem či nemocí vyrovnávají, jak dokážou být společensky prospěšní. Nikdy bych se snížil k tomu, abych z jejich postižení vinil rodiče, nebo je vinil z postižení jejich děti. Soudím, že z Vaší strany došlo k nepochopení mých slov o tom, že chování rodičů má vliv na zdraví dětí, tímto k Vašemu osobnímu dotčení a následnému osobnímu útoku vůči mě. Po zvážení všech souvislostí jsem se proto rozhodl upustit od domáhání se nápravy právními prostředky a upřednostnit porozumění pro Vaši reakci.V úctě. Jan Hnízdil“Předseda Klubu českých skeptiků Sisyfos se mi za „parafrázi mých výroků, k nimž došlo v rámci tradičního satirického přístupu“ obratem omluvil. K veřejné omluvě, publikované ve Zdravotnickém deníku, už ale nikdy nedošlo.„Vážený pane doktore,včera jsme s Čeňkem Zlatníkem celý případ probírali a zjistili jsme, že při přípravě laudatia Bludného balvanu došlo k zásadnímu nedorozumění. Autorka v rámci tradičního satirického přístupu parafrázovala některé Vaše výroky. Tato parafráze ovšem je zpracována natolik sugestivně, že to vypadá jako skutečné citace, což zmátlo i autory ze Zdravotnického deníku, za což se jim omlouvám a prosím je o opravu článku. Je to vysoce profesionální médium a díky nám bylo uvedeno v omyl. Vám se ale musím omluvit předně – laudatio mohlo evidentně skutečně někoho uvést v omyl, že jde o přímé citace. To je naprosto nepřijatelné. V tuto chvíli jsme s Čeňkem Zlatníkem zadali autorce jasnou instrukci – k laudatiu bude na webu připojeno jasné vysvětlení, co je přímá citace a co parafráze autorky laudatia. Tedy, každý, kdo si najde text laudatia na našem webu, najde k němu i důsledné vysvětlení, co je parafráze, co přímá citace, co Vaší práci vyčítáme a proč. Polemika musí být naprosto korektní a věcná a i když (což sám jako bývalý významný člen Sisyfa víte) jsou laudatia nadnesená, satirická a hravá, je nepřijatelné, aby svou formou mohla někoho uvést v omyl.Vážený pane doktore, já si v mnoha ohledech Vaší práce vážím – otevřel jste téma psychosomatiky, které je velmi důležité a víte, že klub Sisyfos se mu od svého počátku věnuje. Samozřejmě se neshodneme na míře toho, co jsou psychosomatické projevy a kdy se ještě dá mluvit o vědecké medicíně, což jistě bude do budoucna i nadále sporem mezi Vámi a námi. Přesto se budu snažit, aby naše potýkání bylo korektní a uctivé. Rád bych se držel do budoucna linie, kterou jste udržovali ještě za života profesora Heřta, například v onom slavném rozhlasovém dialogu, který jste s panem profesorem o psychosomatice vedli, a věřím, že jistě časem najdete možnost, jak zajímavě „spor o psychosomatiku“ společně vést tak, aby to bylo ku prospěchu vědy a pacientů. Máte-li zájem, můžeme se spolu sejít a nějaký takový korektní dialog vymyslet a připravit.Doufám, že se nám to povede a budu se o to do budoucna maximálně snažit.Vždy v dokonalé úctě. Leoš Kyša, Praha 21. 3. 2017“Dne 17. 3. 2020 jsem adresoval předsedovi České lékařské společnosti JEP, profesoru Štěpánu Svačinovi, a prezidentovi České lékařské komory, MUDr. Milanu Kubkovi, mail, týkající se chaotických vládních proticovidových opatření:„Vážený pane předsedo, vážený pane prezidente,jsem velmi znepokojen způsobem, jakým je veřejnost informována o šíření koronaviru a preventivních opatřeních. Rozhodnutí premiéra Babiše jsou impulzivní, chaotická, v přímém přenosu peskuje ministra zdravotnictví Vojtěcha, profesor Prymula sděluje, že demokracie při zvládání epidemie škodí. Mám důvodné obavy, že panika, která v důsledku tohoto způsobu sdělování informací narůstá, může ve výsledku napáchat větší zdravotní a ekonomické škody, než koronavirus. Naléhavě proto žádám ČLK a ČLS J. E. P., aby vytvořily pracovní skupinu, složenou z nejlepších odborníků na šíření koronaviru a paniky, která bude veřejnost informovat uvážlivě, citlivě a profesionálně…. Nepochybuji, že česká medicína takovými odborníky disponuje. Jsem přesvědčený, že péči o naše zdraví, životy a naši zemi nemůžeme dál ponechávat v rukou chaotických, psychicky labilních nebo dokonce trestně stíhaných politiků.Děkuji za vyjádření. V úctě. MUDr. Jan Hnízdil, tento mail“Zatímco prezident lékařské komory Kubek můj podnět ignoroval, předseda České lékařské společnosti profesor Svačina reagoval obratem.„Milý kolego,obdivuji odvahu – při Vaší anamnéze bludného balvanu a zcela nevědeckého přístupu k medicíně, se míchat do věcí, kterým nerozumíte. Ujišťuju Vás, že za medicínskými rozhodnutími je celá řada členů ČLS JEP a jsou odborně správná. Některá rozhodnutí jsou politická a mohou být sporná. Určitě nemáte jakýkoli mandát komentovat rozhodnutí odborná. Pokud máte jako občan připomínky k rozhodnutím politickým, obraťte se na státní orgány.S pozdravem. Štěpán Svačina“V květnu 2021 byl Revizní komisi OS ČLK Prahy 2 podán návrh, abych byl, pro názory na proticovidová opatření z komory vyloučen. RK konstatovala, že: „ MUDr. Jan Hnízdil ve svých vystoupeních a textech projevuje svůj názor, na který má v právním státě plné právo, byť tento není v souladu se současným míněním většiny odborné veřejnosti, ni s oficiálním stanoviskem Ministerstva zdravotnictví ČR (ni RK!). Podle Etického kodexu ČLK lékař nemůže být donucen k takovému lékařskému výkonu nebo spoluúčasti na něm, který odporuje jeho svědomí. MUDr. Hnízdil prezentuje své názory a své mínění – nutno vzíti v potaz i skutečnost, že v současné době není stoprocentně jisté a prokázané, že vše, co uvádí, je chybné, resp. nepravdivé, to ukáže až budoucnost. … MUDr. Jan Hnízdil neporušil žádnou z povinností uložených mu zákony či jinými právními předpisy ani žádnou z povinností stanovených mu řády komory a nedopustil se ani disciplinárního provinění a není důvodu proti němu zahajovat disciplinární řízení. Prof. MUDr. Sergej Zacharov, PhD, předseda RK OSL ČLK Praha 2“odkazShrnuji: Klub českých skeptiků Sisyfos mi udělil Zlatý bludný balvan na základě usnesení Výboru Společnosti psychosomatické medicíny. Toto usnesení je dodnes platné. Předseda klubu Sisyfos Leoš Kyša se mi za parafrázi mých výroků omluvil. Tato omluva nebyla nikdy zveřejněna. Revizní komise OS ČLK Prahy 2 konstatovala, že jsem se žádného profesního ani etického provinění nedopustil a není důvod proti mně vést disciplinární řízení. Toto rozhodnutí nebylo nikdy zveřejněno. Abych představitele medicínsko – farmaceutického komplexu nedráždil, ukončil jsem z vlastní vůle členství ve Společnosti psychosomatické medicíny i v České lékařské komoře a přešel na pozici zdravotního poradce. Moje kritika proticovidových opatření se s odstupem času ukazuje jako oprávněná. Navzdory tomu působí moje jméno na představitele medicínsko – farmaceutického komplexu jako červený hadr na býka, moje názory jsou, bez jakékoliv věcné argumentace, smeteny tím, že jsem dostal Bludný balvan. Ležím jim v žaludku jako balvan, prostě proto, že jsem, snažím se hledat pravdu, stojím si za svým názorem a říkám ho veřejně. Je suis Bludný balvan!Jan Hnízdil
Článek Jan Hnízdil: Je suis Bludný balvan! se nejdříve objevil na AC24.cz .


Nejčtenější za týden