Zpráva britské vlády: Pro splnění klimatických cílů budou všechna letiště do roku 2029 uzavřena a konzumace hovězího a skopového masa bude zakázána
RSS

Zpráva britské vlády: Pro splnění klimatických cílů budou všechna letiště do roku 2029 uzavřena a konzumace hovězího a skopového masa bude zakázána


Šílené klimatické cíle, jejichž skutečným záměrem je destrukce evropských zemí, nejsou přijímány pouze v rámci EU, ale velmi podobně „řádí“ i evropské vlády, které nejsou pod touto kuratelou.
I když v poslední době začala britská vláda od některých záměrů couvat, může jít jen o dočasný postoj, založený na rekordně nízkých preferencích vládnoucích konzervativců.
Nicméně opoziční labouristé mají v plánu zavést ještě mnohem tvrdší klimatickou politiku, takže je celkem jisté, že se v zemi začnou některé již stanovené cíle prosazovat, další budou ještě přísnější.
Totéž lze čekat i v rámci EU, pokud se podaří opět navolit do EP stejný odpad, jaký tam aktuálně převládá.
Zpráva zadaná britskou vládou u University of Oxford a Imperial College London navrhuje uzavření všech letišť, zákaz konzumace hovězího a skopového masa a zastavení výstavby nových budov, aby bylo do roku 2050 dosaženo zákonem požadovaných nulových emisí.
Zpráva ukazuje , že všechna letiště musí mezi lety 2020 a 2029 uzavřít, s výjimkou letišť Heathrow, Glasgow a Belfast, která budou moci zůstat otevřená pouze za podmínky, že cestující se budou na letiště – a z letiště – pohybovat po železnici.
Všechna tato zbývající  letiště se pak budou muset mezi lety 2030 a 2049 zavřít, protože pro splnění zákonné povinnosti dosáhnout nulových emisí do roku 2050 se bude muset každý občan Spojeného království na dlouhou dobu vzdát létání.Zpráva také uvádí, že pro dodržení zákona o změně klimatu by se veřejnost měla zdržet všeho, co způsobuje emise, bez ohledu na zdroj energie. Podle zprávy by to znamenalo, že veřejnost by již nesměla jíst hovězí nebo skopové maso.
Aby toho bylo dosaženo, sníží se vnitrostátní spotřeba hovězího a skopového masa v letech 2020 až 2029 o 50 %. V letech 2030 až 2049 pak bude hovězí a jehněčí maso „postupně“ staženo z trhu.Zpráva také potvrzuje, že výstavba nových budov se musí zastavit do roku 2050.
Jde o to, že jakékoli zboží, které spotřebovává uhlík, nebude mít v roce 2050 prakticky žádnou hodnotu. To zase může být pobídkou ke zvýšení využití před rokem 2050 – například tím, že se v příštích 30 letech budou mnohem rychleji stavět nové budovy s vědomím, že výstavba se pak bude muset zastavit.
Zprávu zveřejněnou v listopadu 2019 vytvořila UK Fires ve spolupráci s univerzitami Cambridge, Oxford, Nottingham, Bath a Imperial College London.
Zpráva nazvaná „Absolute Zero“ je výzkumná spolupráce, v níž autoři nastiňují, co musí Spojené království udělat ,  aby splnilo svůj právní závazek dosáhnout do roku 2050 čistých nulových emisí.
Časová osa by se však mohla výrazně urychlit, protože vláda v dubnu 2021  podepsala nový cíl , který by měl do roku 2035 snížit emise o 78 %.
Klíčová sdělení zprávy jsou:
Abychom dosáhli nulových emisí pomocí dnešních technologií, musíme nejen snížit naše energetické potřeby, ale také se vyhnout letadlům, lodím, jehněčímu a hovězímu masu, vysokopecní oceli a cementu.
To platí i pro pracovní místa.
To má dva zásadní dopady na náš životní styl: za prvé, výstavba bude mnohem dražší, protože stavební omezení povedou k výraznému nedostatku; za druhé, doprava bude mnohem dražší, protože omezení letecké dopravy povede k nadměrné poptávce po jiných dopravních prostředcích.
Každému, kdo v roce 2019, nastoupil na střední školu, bude v roce 2050 43 let. Otázka, které školy jsou vhodné a na jaké odvětví se zaměřit, je klíčovou otázkou. Měli bychom stále školit piloty letadel? Nebo letecké techniky?
A toto říkají o implementaci požadavků:
Změny chování potřebné k dosažení absolutní nuly jsou jasně významné. V zásadě by tyto změny mohly být způsobeny změnami cen, které poskytují jasné pobídky ke změně chování. Alternativou je, že vláda zakáže určité chování a reguluje výrobní procesy.
Je to jen náhoda, že čtyři měsíce po zveřejnění zprávy vláda Spojeného království zavedla zákon o Covidu a zavedla celostátní lockdown, který zdecimoval cestovní ruch?
Tehdy si vyzkoušeli, že se většina lidí podřídí.
Toho všeho dosáhli psychologickou manipulací a nátlakem. Toto není názor, to je fakt a vše je zdokumentováno v oficiálních dokumentech britské vlády, které si můžete přečíst  zde  a  zde .
A použijí úplně stejnou taktiku, aby zajistili, že se zavřou všechna letiště a zakáže maso.
To doporučuje zpráva britské vlády „Absolute Zero“, aby bylo dosaženo statutárních cílů. Zpráva je velmi podobná cílům, které si stanovuje i EU v rámci Green Dealu. Jisté je, že Brusel zaujme velmi podobný přístup.
Jistě jste také zaznamenali, že korporátní média už nyní začala s klimatickou propagandou, aby připravila půdu pro plánovaná opatření.
Ve zprávě se uvádí:
Sociální normy a individuální chování
Existuje nesoulad mezi úrovní opatření doporučených vládou (např. úspora energie) a opatřeními, které nejčastěji provádějí soukromé osoby (např. recyklace). Opatření, která by mohla mít velký dopad, jako je lepší izolace domů nebo eliminace letecké dopravy, jsou ignorována ve prospěch malých, vysoce profilovaných opatření, jako je odstranění plastových brček.
Tímto způsobem mohou jednotlivci mít pocit, že „dělají svou část“, aniž by skutečně provedli změny životního stylu nezbytné k dosažení cíle nulových emisí. Má-li uspět rozsáhlá společenská změna, je zapotřebí nový přístup.
Přestože myšlenka společnosti podnikající radikální a smysluplné kroky k dosažení nulových emisí by mohla být kritizována jako idealistická, můžeme se poučit z historických kulturních posunů.
Není to tak dávno, co bylo kouření cigaret na veřejných místech, kde byly děti, podporováno a považováno za přijatelné; Řízení pod vlivem alkoholu bylo praktikováno s pravidelností, která si ve Spojeném království každoročně vyžádala 1000 životů, a diskriminace na základě sexuální orientace byla zakotvena v zákoně.
Toto chování se nyní jeví jako zavrženíhodné a ukazuje, že společnost je schopna rozpoznat negativní důsledky určitého chování a sociálně ostrakizovat jeho praktiky. Pozornost by se proto měla zaměřit na urychlení vývoje nových společenských norem a důvěru, že změna je možná.
Behaviorální vědy a dlouhodobá zkušenost veřejného zdraví se změnou vzorců chování souvisejících s kouřením a alkoholem ukazují, že samotné informace ke změně chování nestačí.
Abychom mohli provést změny popsané v této zprávě, musíme se šířeji podívat na ekonomické a fyzické souvislosti, ve kterých návrháři, inženýři a občané přijímají rozhodnutí, která určují emise uhlíku.
Jasné, přesné a transparentní informace o problémech a účinnosti navrhovaných řešení jsou přitom klíčové pro získání veřejné podpory pro politiky. Důležité je také znění zpráv.
Ukázalo se, že sdělení, která se zabývají strachem a klimatickou krizí, nejsou vhodná pro motivaci ke změně.
Vzhledem k dlouhodobé povaze výzvy ke snížení emisí a nedostatku okamžitých nebo dokonce viditelných účinků malých individuálních opatření je obtížné je spojit s rozsáhlejší klimatickou krizí. To umožňuje jednotlivcům činit rozhodnutí, která jsou v rozporu s jejich přáním snížit emise.
Vědecké popisy nejsou vždy nejúčinnějším prostředkem komunikace a jazyk používaný k propagaci nulových emisí by se již neměl zaměřovat na „ekologický“ a „zelený“ slovník, ale na upřímné popisy činů, které hovoří o lidském naplnění.
Studie využití času ukazují, že naplnění člověka nemusí nutně záviset na výdeji energie – činnosti, které nás nejvíce baví, jsou ty, které vyžadují nejméně energie.
V prostředí s nulovými emisemi mohou být spotřebitelé spokojeni.
Podporu, kterou potřebují, však získají také tím, že indoktrinují děti ve školách:
Počínaje obtížnými volbami by vzdělávací prostředí mělo stanovit časovou osu pro kroky, které musí lidstvo podniknout, aby zajistilo, že do roku 2050 splníme naše cíle v oblasti snižování uhlíku.
Tím, že budeme pracovat zpětně od roku 2050 a postupně určovat pořadí a načasování, ve kterých musí být přijata klíčová redukční opatření, můžeme vytvořit plán pro nezbytné omezení.
Na středních školách je tento plán zásadní pro kladení otázek, které nevyhnutelně přijdou od studentů. To umožní prozkoumat skutečný posun v myšlení těch, kteří budou v pozdějším životě potřebovat změnu více než kdy jindy.
Objeví se velké otázky jako: Zmizí spalovací motory, zmizí letadla, zmizí masný a mléčný průmysl, přestaneme věci stavět? Tím, že školní děti učíme, že je dobré klást velké otázky, jim umožňujeme porozumět změnám prostřednictvím vzdělávání.
To vše je děláno pro údajné snížení uhlíkových emisí způsobených údajnou hrozbou globálního oteplování.
Výše uvedené se sice týká Velké Británie, nicméně totéž prosazuje i EU, ale i některé mimoevropské země. Mnoho lidí už ovšem na klimatickou agendu nenaskakuje, takže je nutno nasadit propagandu.
Vymývání mozků na školách i v médiích má docílit ochoty lidí k podřízení se klimatické agendě, která je založena na největším podvodu v dějinách lidstva.
Jen nemyslící hlupák může tvrdit, že lidmi produkovaný CO2 způsobí globální apokalypsu. Ovšem právě na tomto tvrzení má být založena politika mnoha evropských zemí.
Uhlíkové daně bude platit každý, kdo bude konzumovat maso, vlastnit auto na fosilní paliva či starší dům, neodpovídající požadovaným normám.
Není jistě náhoda, že Oxfordská univerzita, která vypracovala výše uvedenou zprávu, vynalezla vakcínu Covid-19 společnosti AstraZeneca a Imperial College London byla nápomocná při vytváření chybných modelů používaných k ospravedlnění drakonických lockdownů v mnoha zemích.
Jistě také není náhoda, že právě v Oxfordu vzniklo 15minutové město, kde se mají dodržovat veškerá klimatická pravidla. A jak se zdá, tak novou zprávou se řídí nejen Spojené království, ale i další země, včetně EU.
Naletí jim většina populace i na další podvod?Nejčtenější za týden